Etický kódex

01.01.2019

Externí členovia Etickej komisie

Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - predseda
Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
JUDr. Ivan Humeník, PhD.
PhDr. Mária Lévyová

Interní členovia Etickej komisie

Mgr. Radka Petrželová (Teva)
Ing. Hedviga Bázlerová (Sandoz)
Ing. Silvia Sabolová (Mylan)
Ing. Katarína Cvopová (Zentiva)
PharmDr. Oliver Tlčimuka (Krka)
RNDr. Milan Mešter (Egis)
PharmDr. Karol Poloni (Adamed)
Mgr. Jana Kudzbelová (Medochemie)

Tajomník

MUDr. Monika Laššánová, PhD. (GENAS)
 

ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE GENERICKÉHO FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU