Novinky

18.01.2018

Členovia GENAS-u úspešne absolvovali školenie z Etického kódexu, ktorý navrhuje vyššie etické štandardy než právne predpisy Slovenskej republiky.

Asociácia generických výrobcov GENAS sprísnila Etický kódex, a to v súlade s Etickým kódexom Medicines for Europe.  Asociácia sa zároveň zaviazala, že úspešne preškolí na nový Etický kódex všetkých jej 13 členov, a to do 30. novembra 2017.

„S potešením konštatujem, že školenie na nový a ešte prísnejší Etický kódex úspešne zrealizovalo všetkých 13 zástupcov generických spoločností, patriacich do asociácie GENAS. Školenie prebiehalo formou e-learningového portálu garantovaného Komorou pre medicínske právo MEDIUS“, vysvetľuje MUDr. Terézia Szádocka a dodáva: „nakoľko asociácia GENAS kladie dôraz na transparentnosť vzťahov medzi výrobcami liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a zdravotníckymi pracovníkmi, či zdravotníckymi zariadeniami, členovia GENAS-u sa zaviazali dodržiavať pravidlá uvedené v tomto Etickom kódexe v plnom rozsahu.“

Lekarnik 1/2018