Novinky

24.05.2018

Kľúčom k lepšej dostupnosti liečby pre pacientov s chronickými ochoreniami môžu byť biosimilárne lieky.

Európska lieková agentúra (EMA) schvaľuje biosimilárne lieky (biologicky podobné lieky) už od roku 2006. Hoci príchod nových biosimilárnych liekov a ich úspešné používanie v Európskej únii nezadržateľne rastie, Slovensko stále nemá vhodnú legislatívu, ktorá by ich vstup na trh jednoznačne  podporovala.

Krajiny na celom svete čelia spoločným problémom starnúcej populácie a s tým súvisiacemu zvýšeniu výskytu chronických ochorení. Mnohé z týchto ochorení je v súčasnosti možné liečiť biologickými liekmi.

Expirácie patentov pre niekoľko biologických liekov podnietili vývoj ekvivalentných  verzií nazývaných "biosimiláry", ktoré majú porovnateľnú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť s už registrovaným biologickým liekom (tiež označovaným ako "referenčný" liek).

Čo sú biosimilárne lieky
Biosimilárne lieky (rovnako ako biologické lieky) sú produktami živých buniek, ktoré boli biotechnologicky upravené. „Účinnou látkou sú zvyčajne proteíny, ktoré sú väčšie a zložitejšie než účinné látky nebiologických liekov, ktoré sa vyrábajú chemickou syntézou“, hovorí doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.

Ide o heterogénnu skupinu proteínov, ktorých štruktúry majú prirodzenú variabilitu a podliehajú zmenám vo výrobných procesoch. Preto žiadny biologický liek nemôže byť technicky identický s pôvodným originálnym produktom.

„Určitý stupeň variability je vlastný všetkým biologickým liekom, pričom menšie rozdiely sa môžu vyskytnúť aj medzi rôznymi šaržami toho istého biologického lieku. Rozdiely možno pozorovať aj po zmenách vo výrobnom procese biologického lieku,“ pokračuje doc. Tesař.  Tieto zmeny starostlivo reguluje Európska lieková agentúra (EMA).
EMA centrálne schvaľuje všetky lieky dostupné v európskej únii,  ich súčasťou sú aj biologické lieky. Pod názvom biologické lieky sa myslia biologické referenčné lieky ako aj biologicky podobné lieky - biosimiláry. „Počas schvaľovania (registrácie) biosimilárneho lieku sa pri hodnotení kvality, bezpečnosti a účinnosti uplatňujú rovnaké pravidlá a princípy ako pri registrácii biologického lieku“, hovorí PharmDr. Zuzana Baťová, PhD, ŠÚKL. 
Prvý biosimilárny liek bol v EÚ schválený už v roku 2006. V súčasnosti je vo vývoji okolo 50 biosimilárov. Aj keď príchod nových biosimilárnych liekov a ich úspešné používanie v Európskej únii nezadržateľne rastie, Slovensko stále nemá vhodnú podporu pre ich jednoznačný vstup. 

Význam biosimilárnych liekov
 Biologické lieky pomáhajú pacientom so závažnými ochoreniami ako sú nádorové a zápalové ochorenia, no ich vývoj je veľmi drahý a časovo náročný. V dôsledku toho môže byť prístup pacientov k biologickým liekom sťažený. „12 ročné klinické skúseností s biosimilárnymi liekmi v EÚ potvrdzujú, že biosimilárne lieky schválené EMA predstavujú rovnako účinnú a bezpečnú alternatívu k referenčným biologickým liekom, preto sú kľúčom k lepšej dostupnosti liečby pre pacientov.  Doteraz bolo schválených 38 biosimilárov, ktoré boli použité na liečbu pacientov počas viac ako 700 miliónov paciento-dní.“ hovorí MUDr. Terézia Szádocka, predsedníčka asociácie GENAS.

V prospech biosimilárnych liekov hovorí aj to, že popri účinnej a bezpečnej liečbe pre systémy zdravotníckej starostlivosti sú biosimilárne lieky nákladovo efektívnejšie. Keďže referenčný liek je úspešne používaný niekoľko rokov pred príchodom biosimilárneho lieku a jeho klinický prínos je stanovený, niektoré štúdie uskutočnené s referenčným liekom nie je potrebné opakovať. Hlavná časť hodnotenia biosimiláru tak spočíva v dokázaní, že medzi ním a referenčným liekom nie sú žiadne významné rozdiely. Štúdie kvality, ktoré hodnotí EMA, zahrňujú komplexné porovnania štruktúry a biologickej aktivity ich účinných látok, zatiaľ čo štúdie zamerané na bezpečnosť a účinnosť musia preukázať, že neexistujú významné rozdiely v ich prínosoch a rizikách, vrátane rizika imunitných reakcií.
Výroba biosimilárov si vyžaduje rovnakú prísnu požiadavku na kvalitu výrobných závodov s použitím najmodernejších metód, ktoré podliehajú prísnym  kontrolám zo strany regulátorov. „K dostupným biosimilárnym liekom, dlhoročne používaným  na Slovensku, patria  aj  rastové hormóny, inzulín a monoklonálne protilátky na liečbu autoimunitných ochorení“, dodáva Terézia Szádocka.
 
Výhody biosimilárnej liečby
Európske krajiny sú biosimilárnej liečbe naklonené, keďže sa jedná o rovnocenný ekvivalent biologickej liečby, ktorý navyše umožňuje prístup k liečbe závažných ochorení väčšiemu počtu pacientov s nižšími nárokmi na rozpočet. Potenciálny prínos pre systémy zdravotníckej starostlivosti jednotlivých štátov EU je na nasledujúcich 5 rokov odhadovaný na viac ako 15 miliárd eur. Tým je umožnené reinvestovanie usporených prostriedkov napríklad do nových inovatívnych liekov alebo do iných oblastí zdravotnej starostlivosti.

Regulačný rámec pre biosimilárne lieky v EÚ
V Európskej únii sa schvaľovanie liekov opiera o pevný právny rámec, ktorým boli v roku 2004 zavedené špecifické podmienky aj pre schvaľovanie biosimilárnych liekov. Centrálne ich schvaľuje Európska agentúra pre lieky (EMA).
Prvým biosimilárnym liekom, ktorý bol schválený v EÚ bol rastový hormón somatotropín v roku 2006, odvtedy EÚ schválila v celosvetovom meradle najvyšší počet biosimilárnych liekov. Len za posledný rok (2017) EMA schválila pre EÚ 18 nových biosimilárnych liekov.

Krajiny Európskej únie majú najdlhšiu históriu používania biosimilárov a očakáva sa, že v dôsledku toho systémy zdravotnej starostlivosti v týchto krajinách v období medzi rokmi 2007 a 2020 mohli ušetriť 11,8 - 33,4 miliárd eur.

Legislatívne podmienky v SR
Hoci všetky biosimilárne lieky musí najskôr schváliť Európska lieková agentúra, reálne použitie liekov závisí od legislatívy jednotlivých štátov. „Na Slovensku vstup lieku podlieha Zákonu o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín (č. 363) na základe verejného zdravotného poistenia, ktorého súčasná novela je bariérou, ktorá výrazne zhoršuje podmienky vstupu biosimilárnych liekov na slovenský trh,“ hovorí MUDr. Branislav Obšitník, PhD.

Nové znenie zákona č. 363 stanovuje zavedenie trojprahového vstupu, čo spôsobuje zníženie ceny pre prvý vstupujúci biosimilárny liek danej molekuly o -30%, pre druhý na 95% prvého a tretí na  95% druhého. Navyše môže nastať situácia kedy  na prvý biosimilárny liek sa môže vygenerovať doplatok pre pacienta po vstupe nasledujúceho bez možnosti kompenzácie po nejakú dobu.  Spôsob obstarávania  ani podmienky na trhu doposiaľ nepriniesli stimuly porovnateľné s inými krajinami. Takýto obmedzený vstup na trh v konečnom dôsledku neprináša podporu vstupu ďalších biosimilárov a teda ani možné úspory, či výhody rozšírenia použitia biologickej liečby pre pacientov.  „ Penetrácia biosimilárov je na Slovensku výzvou pre všetky zúčastnené strany. Umožní pacientom rýchlejší prístup k liečbe a vytvorí  priestor  pre ďalšie možnosti efektívnej liečby,“ konštatuje doc. MUDr. Martin Huorka, Csc.
   
Môžu sa biosimilárny liek a jeho referenčný liek používať zameniteľne?
Agentúra EMA hodnotí biologicky podobné lieky na účely povolenia registrácie. Odporúčania na zámenu liekov ponecháva na regionálne autority.

Rozdiely v systémoch zdravotnej starostlivosti a v postojoch medzi rôznymi krajinami v Európe viedli k rozdielom v prístupoch využívania biosimilárnych liekov. Hoci sa v Európe automatická zámena referenčného lieku za biosimilárny  nevykonáva rutinne,  mnohé vyspelé krajiny už zaviedli túto stratégiu.

Príklady:

  • Rakúsko: Dáta z doterajších štúdii a monitorovania bezpečnosti podporujú pozitívny prístup k biosimilárom a tiež zmene z liečby z referenčného produktu na biosimilárny,
  • vo Francúzsku je zameniteľnosť povolená počas liečby, pokiaľ je pacient o zmene informovaný a primerane monitorovaný,
  • v Nemecku sa môžu biosimilárne lieky používať pre rovnaké indikácie ako referenčný liek a pre tie, ktoré sa preukázali ako ekvivalentné u pacientov, ktorí boli doposiaľ neliečení,
  • Nórska lieková agentúra považuje zmenu medzi referenčným liekom a biosimilárom počas liečby za bezpečnú. Je použiteľná v prípade:
    - zmeny z referenčného lieku na biosimilárny a opačne
    - zmeny z biosimilárneho lieku na iný biosimilár,
  • v Portugalsku sa odporúča zvoliť biosimilárny liek  (namiesto referenčného) vždy, keď je to možné.
  • Talianska lieková agentúra (AIFA) tiež nedávno oznámila, že považuje biosimilárne lieky za zameniteľné s príslušnými referenčnými liekmi. Táto úvaha platí tak pre pacientov bez predchádzajúcej liečby, ako aj pre pacientov, ktorí sú už liečení.Platforma Biosim Slovensko
Biosim Slovensko je odborná platforma združujúca nezávislých odborníkov rôznych, no najmä medicínskych a farmaceutických odborností, farmakoekonómov, odborníkov pre zdravotnú politiku, zástupcov výrobcov liekov a ďalšiu odbornú verejnosť s cieľom informovať a vzdelávať odbornú aj laickú verejnosť o biosimilárnej liečbe a zlepšiť tak jej  dostupnosť pre pacientov.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnili:

MUDr. Terézia Szádocka - predsedníčka asociácie GENAS
Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.- gastroenterológ, V. interná klinika LFUK a UNB
MUDr. Branislav Obšitník, PhD. – PHARMEDCONS
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA - Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

https://vzdravotnictve.sk/slovensko-stale-nema-legislativu-ktora-podporovala-vstup-biosimilarnych-liekov-na-trh/

https://www.webnoviny.sk/na-slovensku-sa-stale-nepouzivaju-biologicky-podobne-lieky-europska-agentura-ich-vsak-schvaluje/

http://www.teraz.sk/slovensko/zdravie-prichod-biosimilarnych-liekov/326837-clanok.html

https://domov.sme.sk/c/20833118/prichod-biosimilarnych-liekov-na-slovensko-maju-stazovat-zakony.html

https://www.hlavnespravy.sk/prichod-biosimilarnych-liekov-na-slovensko-ma-komplikovat-legislativa/1411176

http://www.netky.sk/clanok/prichod-biosimilarnych-liekov-na-slovensko-ma-komplikovat-legislativa