Novinky

15.11.2018

Stanovisko asociácie GENAS k výzve ministerstva zdravotníctva

Asociácia generických výrobcov liekov GENAS, ktorá  združuje 15 farmaceutických spoločností, vyjadruje nesúhlas s 48 hodinovou ultimatívnou a nesystémovou požiadavkou MZ na výrobcov liekov, súvisiacou s podaním špeciálnych cenových návrhov na zníženie cien, ale súčasne ponúka ďalšie možnosti úspor verejných zdrojov. 

Asociácia GENAS rešpektuje revíziu úhrad cien liekov v súlade s platnou legislatívou  SR. Revízia úhrad generických liekov sa podľa tejto legislatívy vykonáva pravidelne (štvrťročne) od roku 2011. GENAS preto nerozumie nesystémovému jednorazovému a nátlakovému kroku ministerstva zdravotníctva. Požiadavka zo strany ministerstva bola navyše formulovaná nejasne a požadované doplňujúce informácie, nevyhnutné pre vypracovanie týchto návrhov členmi asociácie, ministerstvo neposkytlo.

Členovia asociácie GENAS vnímajú potrebu komplexného posudzovania dotknutých aspektov majúcich vplyv na revíziu úhrad liekov, medzi ktoré súčasne s ekonomickými parametrami úhrad patrí účinnosť a bezpečnosť liečby a odporúčané terapeutické postupy pri liečbe.  Členovia rešpektujú právomoc Ministerstva zdravotníctva na úpravy úhrad a sú pripravení poskytovať ministerstvu v rámci týchto konaní v súlade so zásadami platnej legislatívy potrebnú súčinnosť.

Na skutočnosť, že môže dôjsť k situácii enormného zvyšovania výdavkov na lieky opakovane upozorňoval GENAS už pri minuloročnom prijímaní novely zákona 363/2011 Z.z., keď podal 22  zásadných pripomienok k zákonu, z ktorých akceptovaná nebola ani jedna. Zákon, konkrétne novo definovaný trojprahový vstup generických a biologicky podobných liekov, tak podstatne skomplikoval ich  vstup na slovenský trh a tým stratil príležitosť ušetriť významnú výšku verejných zdrojov. Práve táto skupina liekov, s nižšími úhradami a väčšinovou preskripciou pre chronických pacientov pomáha udržiavať rovnováhu na trhu.

GENAS znova pripomína systémové dlhodobo udržateľné možnosti úspor, na ktoré ministerstvo tiež nereagovalo. Od novej legislatívy sa očakávalo vytvorenie podmienok na zlepšenie penetrácie biologicky podobných liekov a generických liekov na Slovensku. Novelou zákona sa však vstup tejto skupiny liekov ešte viac obmedzil. „Súčasné legislatívne prostredie, vytvorené novelou zákona 363/2011, nepodporuje racionálne používanie biologicky podobných liekov na slovenskom trhu“, konštatuje MUDr. Terézia Szádocka, prezidentka asociácie výrobcov generických liekov GENAS.

„Ak by vstup ďalších biosimilárnych liekov zaregistrovaných agentúrou EMA viedol k 25 – 35 % zníženiu cien liekov a toto zníženie by sa v plnej miere prejavilo vo finančnej úspore (teda nie v náraste spotreby), získali by verejné zdroje podľa odhadu inštitútu INEKO 28 – 40 miliónov eur ročne, “ prezentovalo v septembri 2018  INEKO.

Nesystémové nátlakové opatrenia a ignorovanie udržateľnej stratégie používania liekov na Slovensku vytvára pre farmaceutické spoločnosti nejasné a nepredvídateľné podnikateľské prostredie. Lieky sú neodlúčiteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Celé snaženie sa farmaceutického priemyslu smeruje k vývoju a výrobe čo možno najúčinnejšej terapie jednotlivých diagnóz. Cieľom  generických výrobcov  je zabezpečenie dostupnej liečby čo najširšej skupine pacientov.