Predsedníctvo

Predsedníctvo asociácie GENAS na roky 2017 a 2018

MUDr. Terézia Szádocka (EGIS)
predseda asociácie GENAS

PharmDr. Karol Poloni (Adamed)
prvý podpredseda asociácie GENAS zodpovedný za koordináciu pracovných skupín

Ing. Anna Lukačovičová (KRKA)
podpredseda asociácie GENAS zodpovedný za Pracovnú skupinu pre legislatívu, farmakoekonomiku a cenotvorbu

     

Dr. Tomáš Zaťko, MBA (Teva)
podpredseda asociácie GENAS
zodpovedný za Pracovnú skupinu pre etiku

Mgr. Ivan Kraszko (Mylan)
podpredseda asociácie GENAS
zodpovedný za Pracovnú skupinu pre
public relations

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD. (Sandoz d.d.)
podpredseda asociácie GENAS
zodpovedný za Pracovnú skupinu
pre regulačné záležitosti a biosimilars