Stanovy zo dňa 27. 06. 2017

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV
združenia právnických osôb

Asociácia generických výrobcov GENAS

(v skratke "GENAS")

Článok I.
Preambula

 1. Dňa 28.04.2000 bolo v Bratislave na ustanovujúcej členskej schôdzi založené záujmové združenie právnických osôb s názvom GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv, so sídlom Blumentálska 3, Bratislava, za účelom podpory a zabezpečenia spoločných záujmov právnických osôb zastupujúcich zahraničných výrobcov liečiv v SR v oblasti predaja farmaceutických výrobkov.
 2. Dňa 22.10.1992 bolo v Bratislave na ustanovujúcom valnom zhromaždení založené záujmové združenie právnických osôb s názvom Asociácia farmaceutických výrobcov SR (skrátený názov „AFV SR“), so sídlom Železničná 12, Hlohovec, s cieľom koordinovať činnosti farmaceutických a imunologických výrobcov v Slovenskej republike smerom k zabezpečeniu výroby a usporiadaného zásobovania obyvateľstva liečivami v podmienkach trhového hospodárstva.
 3. Dňa 02.03.2004 schválilo valné zhromaždenie Asociácie farmaceutických výrobcov SR, v súčasnosti so sídlom Nitrianska 100, Hlohovec, jej zlúčenie so združením GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv, v súčasnosti so sídlom Tallerova 1, 811 02 Bratislava, s tým, že všetko imanie Asociácie farmaceutických výrobcov SR prechádza na združenie GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv, ktoré sa zároveň stáva právnym nástupcom Asociácie farmaceutických výrobcov SR.
 4. Dňa 20.04.2004 valné zhromaždenie združenia právnických osôb GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv prerokovalo a schválilo zlúčenie Asociácie farmaceutických výrobcov SR so združením GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv s tým, že existujúce združenie GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv sa stáva právnym nástupcom Asociácie farmaceutických výrobcov SR a prechádza naň všetko imanie zlučujúcej sa Asociácie farmaceutických výrobcov SR, ktorá sa týmto schválením zlúčenia zrušuje.
 5. Vzhľadom na zmeny, ktoré nastali v oblasti výskumu, vývoja a výroby liekov, ako aj v oblasti predaja liekov na trhu farmaceutických výrobkov v SR, valné zhromaždenie združenia GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv zároveň dňa 20.04.2004 rozhodlo o úprave účelu, cieľov, činnosti a fungovania združenia, o zmene názvu a sídla združenia.
 6. Dňa 08.12.2008 valné zhromaždenie Asociácie generických výrobcov GENAS schválilo zmenu sídla asociácie GENAS z Ružinovská 42, 831 02 Bratislava, na Teslova 26, 821 02 Bratislava.
 7. Dňa 13.12.2016 valné zhromaždenie Asociácie generických výrobcov GENAS rozhodlo o úprave práv a povinností členov, o činnosti a fungovaní združenia a o zmene sídla združenia.
 8. Vzhľadom na zmeny vyššie uvedené, schválilo valné zhromaždenie tieto nové stanovy združenia Asociácie generických výrobcov GENAS (ďalej len „GENAS“):
   

Článok II.
Názov a sídlo

 1. Názov združenia je:

Asociácia generických výrobcov GENAS
(skrátený názov GENAS)

 1. Združenie má sídlo na:

Na kopci 4217/27, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika

 

Článok III.
Účel a cieľ združenia

 1. Účelom a cieľom tohto združenia je ochrana, podpora a zabezpečenie spoločných záujmov slovenských a zahraničných výrobcov originálnych a generických liekov v oblasti predaja farmaceutických výrobkov, vo vzťahu k štátnym orgánom a inštitúciám, orgánom štátneho dozoru nad kontrolou liekov, ako aj vo vzťahu k tretím osobám, najmä formou:

  • vykonávania činností v rámci predmetu činnosti združenia;
  • spolupôsobenia pri tvorbe legislatívy SR súvisiacej s predmetom činnosti združenia a ovplyvňujúcej farmaceutické firmy a trh farmaceutických výrobkov SR;
  • prispievania k dodržiavaniu etických princípov v oblasti farmaceutického priemyslu a distribúcie liekov, ako aj podnikania v tejto oblasti, vrátane prijatia záväzných pravidiel o etickom chovaní sa člena združenia (etický kódex);
  • podpory hospodárskych, právnych a odborných záujmov členov tohto združenia pri ich činnosti za účelom ich ďalšieho rozvoja, prípadne pri prekonávaní dočasných kríz;
  • poskytovania služieb pre účely združenia;
  • poskytovania odborných a poradenských služieb členom tohto združenia;
  • zúčastňovania sa na rozvoji farmaceutického priemyslu a zdravotníctva v SR;
  • plnenia úloh uložených alebo prenesených orgánmi verejnej správy na toto združenie v súlade so všeobecnými právnymi predpismi SR;
  • spolupráce s významnými podnikmi, orgánmi verejnej správy, inštitúciami a ďalšími profesijnými záujmovými združeniami;
  • udržiavania aktívneho kontaktu a intenzívnej spolupráce so štátnymi orgánmi a ďalšími verejnými inštitúciami v záujme oboznamovania týchto orgánov a inštitúcií s rozhodnutiami a návrhmi tohto združenia;
  • podporovania dodržiavania najvyšších štandárd pri výskume, vývoji, propagácii, marketingu a distribúcii liekov, šírenia informácií o týchto skutočnostiach na verejnosti;
  • iniciovania a umožňovania pravidelných kontaktov a výmeny informácií medzi jednotlivcami, spoločnosťami a najmä medzinárodnými asociáciami, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na vedeckom výskume, výrobe, propagácii a marketingu liekov;
  • iniciovania a podporovania spolupráce medzi štátnymi orgánmi a inštitúciami európskych krajín, nadeurópskymi orgánmi a úradmi, európskymi organizáciami v oblasti farmaceutického priemyslu, ak sa ich aktivity priamo alebo nepriamo dotýkajú predmetu činnosti tohto združenia;
  • iniciovania podpory a spolupráce s nevládnymi neziskovými organizáciami, pôsobiacimi na území SR a v zahraničí, ak ich aktivity sa priamo alebo nepriamo dotýkajú predmetu činnosti tohto združenia;
  • pôsobenia v medzinárodných organizáciách ako člen alebo pozorovateľ.
 2. Toto združenie nebolo založené za účelom dosahovania zisku. Účelom tohto združenia takisto nie je účasť a zakladanie kartelových dohôd, účasť na obchodných transakciách alebo politických aktivitách.
 3. Združenie, na základe spoločných záujmov jeho členov, bude zjednocovať členov združenia, ktorí sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou, obchodom, propagáciou a marketingom v oblasti originálnych a generických liekov, informatikou v oblasti farmaceutického priemyslu a používaním liečivých prípravkov s cieľom stať sa generálnym a univerzálnym reprezentantom farmaceutických firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

 

Článok IV.
Predmet činnosti

V súlade s účelom a cieľom založenia združenia právnických osôb zastupujúcich slovenských a zahraničných výrobcov originálnych a generických liekov, ktorým je najmä podpora a zabezpečenie predaja farmaceutických výrobkov, členovia združenia sa dohodli na tomto predmete činnosti združenia:

 

Článok V.
Úprava majetkových pomerov

 1. Majetok združenia tvoria vklady členov združenia pri založení, resp. vstupe do združenia, ročné príspevky členov združenia, sponzorské dary a príspevky.
 2. Majetok členov združenia, ktorí ho do tohto združenia vnesú sa stáva majetkom združenia. Jednotliví členovia združenia nemajú nárok na vydanie svojich vkladov počas trvania ich členstva v združení. Majetok združenia sa bude výlučne používať na dosahovanie cieľov, na ktoré bolo združenie založené a na úhradu nákladov spojených s činnosťou orgánov tohto združenia. Spôsob hospodárenia s majetkom združenia upravujú ďalej stanovy.
 3. Hospodársky rok združenia je totožný s kalendárnym rokom.
 4. Prvý rok hospodárenia sa začína dňom zápisu do registra združení na Krajskom úrade v Bratislave a končí 31.12.2000.
 5. Združenie je povinné zostaviť ročnú účtovnú závierku na konci každého hospodárskeho roka. Za zostavene ročnej účtovnej závierky zodpovedá predsedníctvo, ktoré môže poveriť jej vykonaním tretiu osobu - audítora. Túto ročnú účtovnú závierku predloží predsedníctvo združenia na posúdenie a odsúhlasenie valnému zhromaždeniu najneskôr do 15.03. nasledujúceho kalendárneho roka.
 6. Výšku vkladov, spôsob a čas ich splatenia upravujú stanovy združenia.

 

Článok VI.
Členstvo v združení

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné a je viazané na finančný vklad do združenia.
   
 2. Členstvo v združení je neprevoditeľné s výnimkou transformácie člena na inú právnu formu.
   
 3. Členom tohto združenia sa môže stať slovenská alebo zahraničná právnická osoba – výrobca originálnych liekov alebo generických liekov, ako aj akákoľvek právnická osoba zastupujúca slovenského alebo zahraničného výrobcu originálnych liekov alebo generických liekov, všetko osoby zaoberajúce sa výskumom, vývojom, výrobou, produkovaním, marketingom a distribúciou farmakologických výrobkov.
   
 4. Členom združenia sa môže stať len právnická osoba spĺňajúca podmienky uvedené v týchto stanovách združenia.
   
 5. Členstvo zakladajúcich členov vzniká podpísaním stanov združenia a zložením vkladu.
   
 6. Členstvo v združení slovenská alebo zahraničná právnická osoba nadobúda dňom zápisu do zoznamu členov združenia po splnení nasledovných podmienok:
  • písomná prihláška a následný súhlas 2/3 všetkých členov zduženia s členstvom;
  • pristúpenie k týmto stanovám združenia;
  • zaplatenie členského príspevku.
 7. Členstvo v tomto združení zaniká:
  1. vystúpením člena z tohto združenia podľa bodu VI./8. týchto stanov, alebo
  2. vylúčením člena z tohto združenia podľa bodu VI./9. týchto stanov, alebo
  3. zrušením združenia podľa článku XII. týchto stanov, alebo
  4. zánikom právnickej osoby – člena združenia, vyhlásením konkurzu na majetok člena združenia alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok člena združenia pre nemajetnosť.
 8. V prípade, že sa člen združenia rozhodne zo združenia vystúpiť, musí toto svoje rozhodnutie písomne oznámiť. Vystúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o vystúpení zo združenia predsedníctvu združenia. Predsedníctvo je povinné písomne oznámiť uvedenú skutočnosť všetkým členom združenia.
   
 9. O vylúčení člena združenia zo združenia rozhoduje valné zhromaždenie združenia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení člena zo združenia najmä ak:
  • člen združenia prestal spĺňať predpoklady určené týmito stanovami na členstvo v združení;
  • člen združenia napriek písomnej výzve neuhradil v termíne určenom stanovami alebo rozhodnutím príslušného orgánu združenia členské príspevky, a to ani v lehote a spôsobom uvedeným v bode VII./3. týchto stanov;
  • člen združenia závažným spôsobom porušil stanovy združenia, rozhodnutia orgánov tohto združenia alebo všeobecne záväzné právne predpisy SR;
  • sa člen združenia dopustil konania, ktorým ohrozil alebo znemožnil dosiahnutie účelu a cieľov združenia uvedených v týchto stanovách;
  • člen združenia svojím konaním ohrozil alebo poškodil dobré meno združenia alebo niektorého jeho člena.

Členstvo v združení zaniká vylúčenému členovi s účinnosťou odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení člena zo združenia.

 1. Podľa bodu VI./7. písm. d) týchto stanov, zaniká členstvo člena v združení s účinnosťou ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o výmaze člena združenia z príslušného registra, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok člena združenia alebo ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok člena združenia pre nemajetnosť.
 1. Vystupujúci a vylúčený člen združenia má nárok na vyplatenie vyrovnávacieho podielu, ktorý je predsedníctvo povinné vyplatiť do 30 dní odo dňa vystúpenia, resp. právoplatného rozhodnutia o vylúčení, v prípade, že člen vložil do združenia nejaký majetok. Člen nemá právo na vrátenie ročného príspevku.
 1. Vyrovnávací podiel vystupujúceho alebo vylúčeného člena združenia GENAS predstavuje právo tohto člena na vrátenie časti majetku.

Článok VII.
Práva a povinnosti členov

 1. Členovia združenia majú právo najmä:
  1. zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, pričom počet hlasov každého člena združenia v nasledovnom kalendárnom roku určuje Valné zhromaždenie v súlade s bodmi VII./3. a VII./5. týchto stanov ;
  2. uplatňovať na valnom zhromaždení svoje návrhy a názory;
  3. požadovať vysvetlenia a informácie o akýchkoľvek činnostiach združenia od predsedníctva združenia;
  4. spolurozhodovať o činnosti združenia prostredníctvom výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení;
  5. predkladať návrhy na zmenu alebo doplnenie stanov združenia ako aj ďalších dokumentov schválených valným zhromaždením združenia;
  6. voliť a byť volený do príslušných orgánov združenia;
  7. predložiť návrh na vylúčenie člena zo združenia;
  8. vyjadrovať sa k činnosti združenia, jeho účelu, cieľom a k programu združenia;
  9. zúčastňovať sa na ďalších hromadných akciách organizovaných združením;
  10. požadovať od združenia poskytnutie alebo sprostredkovanie informácií, poradenských alebo ďalších služieb v súlade so stanovami združenia;
  11. v prípade zrušenia združenia likvidáciou, má každý člen združenia právo na likvidačný zostatok, ktorý sa pomerne rozdelí medzi členov združenia podľa celkovej výšky ich príspevkov.
 2. Členovia združenia sú povinní najmä:
  1. dodržiavať stanovy združenia, rozhodnutia valného zhromaždenia;
  2. dodržiavať rozhodnutia predsedníctva združenia, pokiaľ tieto nie sú v rozpore so stanovami združenia, rozhodnutiami valného zhromaždenia alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR;
  3. plne rešpektovať a dodržiavať dohody predstavenstva združenia s tretími stranami, pokiaľ tieto nie sú v rozpore so stanovami združenia, rozhodnutiami valného zhromaždenia alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR;
  4. zdržať sa všetkého, čo by mohlo združenie ohroziť alebo poškodiť;
  5. platiť členský príspevok podľa bodu VII./3. týchto stanov;
  6. platiť poplatky za služby poskytnuté členovi združenia združením v súlade s týmito stanovami vo výške stanovenej združením a v termínoch určených združením;
  7. poskytovať združeniu všetky informácie nevyhnutné na plnenie účelu, cieľov a predmetu činnosti združenia, ktoré nie sú u člena združenia predmetom ochrany podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;
  8. navonok presadzovať záujmy združenia a podávať o nich vysvetlenia v prípadoch, kedy člen vystupuje v mene združenia;
  9. dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa člen združenia oboznámi počas členstva v tomto združení a v súvislosti s ním, ako aj zabezpečiť dodržiavanie tejto povinnosti mlčanlivosti zamestnancami člena združenia.
 3. Na účely určenia ročného príspevku jednotlivých členov a počtu hlasov jednotlivých členov na Valnom zhromaždení v nasledujúcom kalendárnom roku sú členovia rozdelení do piatich skupín v závislosti od obratu

  Obrat člena v eurách

  Číslo skupiny

  Do 5 000 000

  1.

  5 000 000 (vrátane) - 10 000 000

  2.

  10 000 000 (vrátane) – 20 000 000

  3.

  20 000 000 (vrátane) – 40 000 000

  4.

  40 000 000 a viac

  5.

  Obratom sa na účely tohto článku stanov rozumie ročný obrat člena (v eurách) v Slovenskej republike podľa štatistického prehľadu spoločnosti IMS Health k októbru kalendárneho roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku na ktorý sa príslušnosť ku skupine určuje. Príslušnosť členov k jednotlivým skupinám 1 až 5 určuje Valné zhromaždenie každoročne, a to v súlade s pravidlami uvedenými v tomto bode stanov.

 4. Každý člen združenia je povinný zaplatiť ročný príspevok vo výške, ako ho určí valné zhromaždenie. Výška ročného príspevku je odstupňovaná pre jednotlivé skupiny členov, pričom ročný príspevok členov, ktorí sú zaradení v rovnakej skupine je rovnaký. Tento ročný príspevok sú jednotliví členovia povinní zaplatiť do 30 dní od rozhodnutia valného zhromaždenia. V prípade omeškania o viac ako 30 dní je člen povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 20% z dlžnej sumy a valné zhromaždenie rozhodne na návrh predsedníctva o pokračovaní členstva alebo vylúčení zo združenia.
 5. Počet hlasov prislúchajúcich jednotlivým členom pri hlasovaní valného zhromaždenia je odstupňovaný v závislosti od príslušnosti člena ku skupine nasledovne
  1. každý člen 1. skupiny má jeden hlas,
  2. každý člen 2. skupiny má dva hlasy,
  3. každý člen 3. skupiny má tri hlasy,
  4. každý člen 4. skupiny má štyri hlasy,
  5. každý člen 5. skupiny má päť hlasov.

Článok VIII.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 

Článok IX.
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Jeho zasadnutia sa konajú minimálne jedenkrát ročne a zvoláva ich predsedníctvo združenia najneskôr do 30.06. príslušného kalendárneho roka.
 2. Valné zhromaždenia tvoria všetci členovia združenia. Každý člen združenia má na valnom zhromaždení počet hlasov v závislosti od jeho zaradenia do skupiny č. 1 až 5 podľa bodu VII./3. a VII./5. týchto stanov a vykonáva svoje práva samostatne prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, povereného člena svojho štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom zástupcu splnomocneného na zastupovanie člena združenia na valnom zhromaždení.

  Plnomocenstvo na zastupovanie člena združenia na valnom zhromaždení musí byť podpísané štatutárnym orgánom člena združenia a doručené združeniu najneskôr na začatí zasadnutia valného zhromaždenia pri prezentácii členov združenia.

  Člen združenia je oprávnený na valnom zhromaždení zastupovať a hlasovať za iného člena združenia len v prípade, ak sa preukáže, najneskôr na začatí zasadnutia valného zhromaždenia pri prezentácii členov združenia, plnomocenstvom na zastupovanie a hlasovanie na valnom zhromaždení združenia udeleným zo strany štatutárneho orgánu člena združenia, ktorého zastupuje.
 3. O zvolanie valného zhromaždenia môže požiadať kedykoľvek aj jeden člen združenia; valné zhromaždenie sa bude v tomto prípade konať len vtedy, ak aspoň jedna tretina členov združenia vysloví prostredníctvom internetu súhlas s konaním takéhoto valného zhromaždenia. V žiadosti sa musí uviesť dôvod a program valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa koná v prípade, ak súhlasí minimálne 1/3 členov (možnosť internetového hlasovania).
 4. Predsedníctvo združenia je povinné v prípade žiadosti podľa bodu IX./3. týchto stanov zvolať valné zhromaždenie do 7 pracovných dní po obdržaní žiadosti o zvolanie. V opačnom prípade je valné zhromaždenie oprávnený zvolať ktorýkoľvek z členov združenia.
 5. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnými pozvánkami minimálne 7 pracovných dní vopred. Pozvánky musia obsahovať:
  • názov a sídlo združenia,
  • miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
  • označenie, či ide o riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
  • program rokovania valného zhromaždenia.

  Odchýliť sa od programu uvedeného v pozvánke na valné zhromaždenie je možné iba v prípade, ak to odsúhlasí nadpolovičná väčšina členov združenia prítomných na valnom zhromaždení.
 6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
  1. prijímanie nových stanov združenia, zmena a doplnenie stanov združenia;
  2. voľba a odvolanie členov predsedníctva združenia a určovanie ich odmien za výkon funkcií;
  3. schválenie ročnej účtovnej závierky;
  4. rozhodnutie o zrušení združenia;
  5. rozhodnutie o vydávaní pokynov predsedníctvu združenia, ktorými je povinné sa predsedníctvo riadiť pri zastupovaní združenia navonok, ako aj pri riadení vnútorných činností združenia;
  6. rozhodnutia o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu činnosti združenia tak, aby bol naplnený účel a cieľ združenia;
  7. rozhodnutie o prijatí nových členov združenia;
  8. rozhodnutie vylúčení členov združenia;
  9. schválenie rozpočtu združenia;
  10. rozhodovanie o výške ročného príspevku členov;
  11. rozhodovanie o zmene vkladu a spôsobe jeho splatenia;
  12. schválenie výročnej správy o činnosti združenia;
  13. rozhodovanie o nakladaní s nehnuteľným majetkom združenia;
  14. rozhodovanie o členstve združenia v iných organizáciách;
  15. určovanie celkovej stratégie združenia;
  16. podmienečné vylúčenie ktoréhokoľvek člena GENAS-u v prípade prvého zaradenia cenových návrhov tohto člena GENAS-u do kategorizácie mimo platných pravidiel;
  17. vylúčenie ktoréhokoľvek člena GENAS-u v prípade druhého zaradenia cenových návrhov tohto člena GENAS-u do kategorizácie mimo platných pravidiel.
  18. rozhodovanie o zaradení člena do skupiny č. 1 až 5
 7. Valné zhromaždenie je oprávnené okrem kompetencií uvedených v bode IX./6. týchto stanov zahrnúť do svojej kompetencie rozhodovanie aj o ďalších skutočnostiach.
 8. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov a zároveň minimálne polovica všetkých členov združenia. V prípade, že sa toto kvórum nezíde do 30 min. po začiatku valného zhromaždenia, valné zhromaždenie môže pokračovať, ak je na ňom prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých hlasov a zároveň 1/3 všetkých členov združenia.
 9. Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov združenia na valnom zhromaždení, okrem rozhodnutia o zrušení združenia, o prijatí a vylúčení jednotlivých členov združenia a o určení výšky ročného členského príspevku, kde rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho valného zhromaždenia.
 10. Na začiatku valného zhromaždenia si valné zhromaždenie volí funkcionárov valného zhromaždenia, a to predsedajúceho valného zhromaždenia, skrutátora a zapisovateľa valného zhromaždenia. O priebehu valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.
 11. Zápisnice z valného zhromaždenia sú prístupné všetkým členom združenia na nahliadnutie v sídle združenia a na internetovej stránke združenia. Ktorýkoľvek člen združenia má právo požiadať o vyhotovenie kópie zo zápisnice z valného zhromaždenia. Združenie je povinné mu bez zbytočného odkladu kópiu vyhotoviť a odovzdať.
 12. Rozhodnutie valného zhromaždenia je možné prijať aj mimo zasadnutia formou písomného elektronického hlasovania členov združenia prostredníctvom e-mailu („rozhodnutie per rollam“). Návrh na rozhodnutie per rollam sa zasiela na emailovú adresu, ktorú člen združenia oznámi predsedníctvu združenia. Na prijatie rozhodnutia per rollam je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov združenia. Ak sa člen združenia k návrhu na rozhodnutie per rollam nevyjadrí do 15 dní od odoslania návrhu, platí, že daný člen s návrhom nesúhlasí. Rozhodnutím per rollam nie je možné prijať rozhodnutie o zrušení združenia, o vylúčení jednotlivých členov združenia a o určení výšky ročného členského príspevku.

Článok X.
Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom združenia, ktoré riadi jeho činnosť a zastupuje združenie navonok. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia v rozsahu, ktorý mu vymedzí valné zhromaždenie a stanovy tohto združenia. Predsedníctvo nesmie porušiť príkazy a pokyny schválené valným zhromaždením ani všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR.
 2. Do kompetencie predsedníctva patrí najmä:
  1. zastupovanie združenia navonok voči tretím osobám v rozsahu a podľa pokynov valného zhromaždenia;
  2. zabezpečenie vykonania ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o činnosti združenia a predloženie tejto ročnej účtovnej závierky a výročnej správy valnému zhromaždeniu na schválenie;
  3. spravovanie majetku spoločnosti a nakladanie s ním v záujme zabezpečenia účelu a cieľov, na ktoré bolo združenie založené a v rámci pokynov valného zhromaždenia;
  4. zvolávanie valného zhromaždenia minimálne raz ročne alebo v súlade s ustanoveniami Článku IX., bod 3., 4. a 5.;
  5. zvolávanie valného zhromaždenia, ak o to požiada 1/3 všetkých členov združenia;
  6. rozhodovanie o vytvorení komisií na špeciálne účely;
  7. rozhodovanie o všetkých otázkach v zamestnaneckých veciach, ako aj o všetkých organizačných veciach týkajúcich sa každodenného života a fungovania združenia;
  8. predkladanie návrhov valnému zhromaždeniu, vykonanie všetkých rozhodnutí valného zhromaždenia;
  9. predkladanie návrhu rozpočtu združenia na príslušný kalendárny rok valnému zhromaždeniu;
  10. predkladanie návrhu na výšku členského príspevku na ďalší kalendárny rok valnému zhromaždeniu;
  11. rozhodovanie o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výlučne v kompetencii valného zhromaždenia podľa bodu IX./6. týchto stanov, alebo o ktorých si valné zhromaždenie nevymienilo rozhodovať podľa bodu IX./7. týchto stanov;
  12. komunikácia s médiami;
  13. rozhodovanie o výške osobitného členského príspevku do sekcie biologicky podobných liekov.
 3. Počet členov predsedníctva je 6. Členov predsedníctva volia členovia na valnom zhromaždení tajným hlasovaním spomedzi všetkých členov združenia. Každý člen združenia má právo z kandidátky vybrať šiestich kandidátov, pričom každému v hlasovaní dá po jednom hlase. Členmi predstavenstva sa stávajú tí 6 kandidáti spomedzi členov združenia, ktorí získali najvyšší počet hlasov. V prípade, ak pri voľbe členov predsedníctva získajú dvaja alebo viacerí členovia rovnaký počet hlasov, opakuje sa voľba v druhom kole, do ktorého postupujú už len kandidáti s rovnakým počtom hlasov z prvého kola. Zvolené predsedníctvo si potom volí tajným hlasovaním predsedu a. podpredsedov pre pracovné skupiny spomedzi svojich členov. Podpredsedovia novozvoleného predsedníctva si tajným hlasovaním spomedzi seba volia jedného podpredsedu (prvý podpredseda), ktorý bude mať podpisové právo spolu s predsedom združenia v príslušnom bankovom ústave združenia.
 4. Za predsedníctvo sú oprávnení konať a podpisovať najmenej dvaja členovia predsedníctva spoločne (predseda a ktorýkoľvek podpredseda).
 5. O všetkých veciach a záležitostiach rozhoduje predsedníctvo jednoduchou väčšinou, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 6. Predsedníctvo o všetkých záležitostiach rozhoduje na svojich zasadaniach, ktoré zvoláva jeho predseda písomne listom, faxom alebo e-mailom adresovaným všetkým členom predsedníctva, najneskôr 1 deň pred jeho uskutočnením. V pozvánke musí byť uvedený program rokovania, deň a hodina a miesto rokovania. Zo zasadnutia predsedníctva a jeho rokovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje predseda a ďalší člen predsedníctva a bude distribuovaná všetkým členom združenia.
 7. Všetci členovia predsedníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili v súvislosti s výkonom svojich funkcií.
 8. Funkčné obdobie členov predsedníctva sú 2 roky s možnosťou opätovného zvolenia.
 9. Výkon funkcie člena predsedníctva je ukončený dňom jeho odvolania z tejto funkcie valným zhromaždením, dňom vzdania sa tejto funkcie alebo dňom ukončenia pracovného alebo obdobného pomeru u niektorého z členov tohto združenia.
 10. Pri vzdaní sa funkcie alebo ukončení pracovného alebo obdobného pomeru u niektorého z členov združenia je rozhodný deň oznámenia tejto skutočnosti predsedníctvu. Ak počet členov predsedníctva neklesne pod polovicu, kooptuje predsedníctvo chýbajúceho člena, a to do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

Článok XI.
Pracovné skupiny

Pracovné skupiny sú vytvorené na základe potrieb združenia flexibilne a dynamicky reagovať na aktuálne dianie týkajúce sa liekovej politiky na Slovensku.

V rámci združenia existujú 4 pracovné skupiny:

Členstvo v pracovných skupinách je dobrovoľné a nie je obmedzené počtom osôb. Do pracovných skupín deleguje svojich členov farmaceutická spoločnosť na obdobie dvoch rokov. Každá pracovná skupina, ktorej členom je aj jeden z podpredsedov, bude prezentovať výsledky práce pracovnej skupiny a koordinovať prácu pracovnej skupiny v rámci združenia prostredníctvom podpredsedu združenia.

 

Článok XII.
Sekcia biologicky podobných liekov

 1. Členmi sekcie biologicky podobných liekov združenia sú členovia združenia, ktorí nad rámec členského príspevku určeného valným zhromaždením podľa Článku VII zaplatili osobitný členský príspevok za členstvo v sekcii.
 2. Výšku osobitného členského príspevku za členstvo v sekcii biologicky podobných liekov navrhuje sekcia biologicky podobných liekov a schvaľuje predsedníctvo združenia raz ročne. V prípade neuhradenia osobitného členského príspevku do 30 dní od výzvy predsedníctva na úhradu, členstvo v sekcii automaticky zaniká. Členstvo v združení týmto nie je dotknuté.
 3. Prostriedky z osobitných členských príspevkov môžu byť využívané najmä na podporu osvetovej činnosti a aktivít zameraných na propagáciu biologicky podobných liekov s výnimkou použitia brandu), ako aj na iné aktivity súvisiace s biologicky podobnými liekmi. O použití osobitných členských príspevkov rozhoduje sekcia biologicky podobných liekov a schvaľuje predsedníctvo združenia.

Článok XIII.
Sekretariát

Valné zhromaždenie zriadi sekretariát zodpovedný za chod valného zhromaždenia a združenia GENAS.

Článok XIV.
Komunikácia s médiami

 1. V mene združenia je oprávnené podávať vyjadrenia a komunikovať s médiami predsedníctvo. Jednotliví členovia združenia nie sú oprávnení komunikovať v mene združenia. Preferuje sa písomná forma komunikácie s predchádzajúcou autorizáciou textu predsedníctvom. Všeobecným kontaktom pre komunikáciu s médiami je sekretariát združenia Genas.
 2. Vo výnimočných ad hoc situáciách (tlačová konferencia, interview po prednáške), kde objektívne nie je možné, aby komunikovalo za združenie predsedníctvo kolektívne podľa bodu 1., môže za združenie komunikovať aj predseda predsedníctva, prípadne podpredseda predsedníctva pre danú problematiku.

Článok XV.
Zrušenie a zánik združenia

 1. Združenie je možné zrušiť:
  1. rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení združenia bez likvidácie a jeho premenou na formu obchodnej spoločnosti, prípadne družstva, ďalej rozhodnutie valného zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení združenia;
  2. rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení združenia likvidáciou;
  3. rozhodnutím súdu o zrušení združenia;
  4. vyhlásením konkurzu na majetok združenia alebo zamietnutím tohto návrhu pre nedostatok majetku;
 2. O zrušení združenia rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou všetkých členov združenia.
 3. V prípade zrušenia združenia podľa bodu XV./1. písm. b) týchto stanov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi členov združenia v súlade s bodom VII./1. xi. týchto stanov. Na proces likvidácie a majetkového vysporiadania v rámci likvidácie sa primerane použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.

Článok XVI.
Záverečné ustanovenia

 1. Združenie bolo založené v súlade s ust. §20f - §20j Občianskeho zákonníka.
 2. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito stanovami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími právnymi predpismi platnými na území SR.
 3. Združenie bolo založené na dobu neurčitú.
 4. Prípadné spory vznikajúce na základe právnych vzťahov vo vnútri spoločnosti budú riešené miestne a vecne príslušným súdom podľa sídla združenia.
 5. Toto nové znenie stanov združenia Asociácia generických výrobcov GENAS v plnom rozsahu ruší a nahrádza stanovy združenia GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv, ktoré boli prijaté na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 28.04.2000 v znení ich prípadných zmien a doplnkov.

V Bratislave, dňa 27. 6. 2017

 

____________________________

MUDr. Terézia Szádocka

predseda predsedníctva

 

___________________________

PharmDr. Karol Poloni

prvý podpredseda predsedníctva

 

__________________________

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD.

podpredseda predsedníctva

 

__________________________

MUDr. Monika Laššánová, PhD.

zapisovateľka