40 % obyvateľov Slovenska vníma generické lieky pozitívne

Pridané: 26. 05. 2021

PRINT, dátum: 26.5.2021, zdroj: Lekárnik

Aj po 20 rokoch pôsobenia asociácie GENAS (Asociácia pre generické a biosimilárne lieky) na slovenskom trhu, sa javí byť stále aktuálna otázka, ako sú verejnosťou vnímané generické lieky. Za týmto účelom sa uskutočnil prieskum agentúry FOCUS „Názory verejnosti na generické lieky“, ktorý bol realizovaný v septembri 2020. Podľa výsledkov prieskumu je osobná skúsenosť s generickými liekmi nízka. Uviedla to až tretina opýtaných.

Na mieste je otázka, či je v skutočnosti pre laickú verejnosť dôležitá informácia, aký liek užívajú z pohľadu pojmov „generický“ resp. „originálny“. Alebo či pacient dôveruje lekárovi pri výbere lieku a nastavení liečby, ako aj lekárnikovi pri výdaji lieku. Respondenti, ktorí deklarovali osobnú skúsenosť s generickými liekmi, boli predovšetkým starší ako 65 rokov a boli liečení na rôzne chronické ochorenia. Až polovica opýtaných deklarovala, že nemá skúsenosť s generickými liekmi a pätina opýtaných nevedela, či niekedy v minulosti užívala generické lieky. Iba 4 z 10 opýtaných uviedli, že generiká vnímajú pozitívne – ako lieky rovnako účinné, bezpečné a kvalitné ako originálne lieky. Tento názor bol najviac zastúpený u ľudí s vysokoškolským vzdelaním, medzi tvorivými odbornými pracovníkmi a ľuďmi, ktorí majú reálnu skúsenosť s generickými liekmi.

Na základe dostupných údajov predstavuje podiel v liečbe generickými liekmi na Slovensku 56 % pacientodní(1) a to najmä v liečbe kardiovaskulárnych ochorení, hypertenzie, cukrovky, psychických, neurologických, gastrointestinálnych ochorení a alergií. Na základe tohto údaja je možné predpokladať, že množstvo pacientov nemá vedomosť o tom, že užíva generický liek.

Prieskum sa zameral aj na zistenie, čo je považované za najväčšiu výhodu generických liekov. Pacienti, ktorí generiká užívajú, považujú za výhodu cenu lieku, teda minimálny doplatok za liek. V prieskume agentúry FOCUS to uviedlo až 65 % opýtaných. Ako výhodu tiež vnímajú dostupnosť generických liekov v lekárňach, a teda istotu, že liek v lekárni bude k dispozícii. Taktiež uvádzajú aj ďalšie výhody: kontrolu nad ochorením (nezhoršujúci sa zdravotný stav) a pohodlné dávkovanie.

Respondenti prieskumu, ktorí uviedli, že generické lieky neužívajú, by podľa prieskumu najviac ocenili stabilizovaný zdravotný stav (37 % opýtaných), ako aj minimálny doplatok za generické lieky (34 % opýtaných).

V otázke výberu lieku podľa výšky doplatku prevládal názor, že pacient má právo si v lekárni vybrať liek s nižším doplatkom, než ako im bol pôvodne predpísaný. Uviedlo to až 72 % opýtaných, najčastejšie išlo o pacientov nad 65 rokov, respondentov, ktorí sa liečia na nejaké ochorenie dlhšie ako 1 rok. Opačný názor uviedlo iba 17 % opýtaných.

Prieskum agentúry FOCUS sa zameral aj na spôsob, akým opýtaní získavajú informácie o liekoch a dôveryhodnosť zdrojov. Najpreferovanejším zdrojom informácií o lieku sa pre väčšinu opýtaných (88 %) ukázal byť lekár. Ako primárny zdroj ho uviedlo 68 % opýtaných. Podobne je vnímaný aj lekárnik, ktorého by uprednostnilo 80 % ľudí a na prvom mieste ho uvádza 19 % opýtaných. Respondenti ako zdroj informácií o liekoch uviedli aj rodinu a známych (37 %), internet a sociálne siete (26 %), zdravotnú sestru (26 %) alebo médiá (10 %).

Zdroj informácií

Výber zdrojov je špecifický v súvislosti s vekom. Mladší v porovnaní s inými skupinami preferujú ako zdroj informácií internet, starší inklinujú k tradičnejším zdrojom, obracajú sa na lekára a lekárnika, zdravotnú sestru.

Úloha lekárnika v poskytovaní informácii o liekoch pacientom je nenahraditeľná. Lekárnik je odborník v oblasti farmácie a má vysokú dôveru laickej verejnosti. Na základe prieskumu je zrejmé, že aj v dnešnom modernom svete sa javí ako nevyhnutná správna a zrozumiteľná komunikácia smerom na laickú verejnosť. Nepravdivé informácie šíriace sa sociálnymi sieťami a internetom sú veľkým rizikom pre spoločnosť a pacientov. O to dôležitejšia je úloha lekárnika pri výdaji lieku a poskytnutí odbornej zrozumiteľnej informácie o liekoch pacientovi. Generické lieky sú nenahraditeľnou súčasťou liekovej politiky, keďže prispievajú k zvýšeniu dostupnosti liečby pre pacientov, ako aj k udržaniu zdravotného systému v krajine. Generické lieky sú nenahraditeľným nástrojom efektívneho vynakladania verejných zdrojov na lieky.

Autorky:
PharmDr. Michaela Palágyi, PhD. – predsedníčka GENAS
MUDr. Terézia Szádocka, MPH – prezidentka GENAS

Referencia:
1. Zdroj: IQVIA – Rx Sell In databáza, 2020