Stanovy

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV
združenia právnických osôb

GENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky

(v skratke "GENAS")

Článok I.
Preambula

 1. Dňa 28.04.2000 bolo v Bratislave na ustanovujúcej členskej schôdzi založené záujmové združenie právnických osôb s názvom GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv, so sídlom Blumentálska 3, Bratislava, za účelom podpory a zabezpečenia spoločných záujmov právnických osôb zastupujúcich zahraničných výrobcov liečiv v SR v oblasti predaja farmaceutických výrobkov.
 2. Dňa 22.10.1992 bolo v Bratislave na ustanovujúcom valnom zhromaždení založené záujmové združenie právnických osôb s názvom Asociácia farmaceutických výrobcov SR (skrátený názov „AFV SR“), so sídlom Železničná 12, Hlohovec, s cieľom koordinovať činnosti farmaceutických a imunologických výrobcov v Slovenskej republike smerom k zabezpečeniu výroby a usporiadaného zásobovania obyvateľstva liečivami v podmienkach trhového hospodárstva.
 3. Dňa 02.03.2004 schválilo valné zhromaždenie Asociácie farmaceutických výrobcov SR, v súčasnosti so sídlom Nitrianska 100, Hlohovec, jej zlúčenie so združením GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv, v súčasnosti so sídlom Tallerova 1, 811 02 Bratislava, s tým, že všetko imanie Asociácie farmaceutických výrobcov SR prechádza na združenie GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv, ktoré sa zároveň stáva právnym nástupcom Asociácie farmaceutických výrobcov SR.
 4. Dňa 20.04.2004 valné zhromaždenie združenia právnických osôb GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv prerokovalo a schválilo zlúčenie Asociácie farmaceutických výrobcov SR so združením GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv s tým, že existujúce združenie GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv sa stáva právnym nástupcom Asociácie farmaceutických výrobcov SR a prechádza naň všetko imanie zlučujúcej sa Asociácie farmaceutických výrobcov SR, ktorá sa týmto schválením zlúčenia zrušuje.
 5. Vzhľadom na zmeny, ktoré nastali v oblasti výskumu, vývoja a výroby liekov, ako aj v oblasti predaja liekov na trhu farmaceutických výrobkov v SR, valné zhromaždenie združenia GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv zároveň dňa 20.04.2004 rozhodlo o úprave účelu, cieľov, činnosti a fungovania združenia, o zmene názvu a sídla združenia.
 6. Dňa 08.12.2008 valné zhromaždenie Asociácie generických výrobcov GENAS schválilo zmenu sídla asociácie GENAS z Ružinovská 42, 831 02 Bratislava, na Teslova 26, 821 02 Bratislava.
 7. Dňa 13.12.2016 valné zhromaždenie Asociácie generických výrobcov GENAS rozhodlo o úprave práv a povinností členov, o činnosti a fungovaní združenia a o zmene sídla združenia.
 8. Dňa 10.12.2018 valné zhromaždenie Asociácie generických a biologicky podobných výrobcov GENAS rozhodlo o zriadení nových orgánov združenia,  ako aj ďalších zmenách stanov  združenia.
 9. Dňa 27.06.2019 valné zhromaždenie Asociácie generických výrobcov GENAS  hlasovaním per rollam rozhodlo o zmene názvu združenia na: GENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky.
 10. Dňa 21.11.2019 valné zhromaždenie GENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky rozhodlo o zmene Stanov v časti týkajúcej sa predsedníctva združenia ako aj v ďalších častiach Stanov.
 11. Vzhľadom na zmeny vyššie uvedené, schválilo valné zhromaždenie tieto nové stanovy združenia GENAS Asociácie pre generické a biosimilárne lieky (ďalej len „GENAS“ alebo „združenie“):
   

Článok II.
Názov a sídlo

 1. Názov združenia je:

GENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky
(skrátený názov GENAS)

 1. Združenie má sídlo na:

Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

 

Článok III.
Účel a cieľ združenia

 1. Účelom a cieľom tohto združenia je ochrana, podpora a zabezpečenie spoločných záujmov slovenských a zahraničných výrobcov 1. generických a biosimilárných liekov v oblasti predaja farmaceutických výrobkov, vo vzťahu k štátnym orgánom a inštitúciám, orgánom štátneho dozoru nad kontrolou liekov, ako aj vo vzťahu k tretím osobám, najmä formou:

  • vykonávania činností v rámci predmetu činnosti združenia;
  • spolupôsobenia pri tvorbe legislatívy SR súvisiacej s predmetom činnosti združenia a ovplyvňujúcej farmaceutické firmy a trh farmaceutických výrobkov SR;
  • prispievania k dodržiavaniu etických princípov v oblasti farmaceutického priemyslu a distribúcie liekov, ako aj podnikania v tejto oblasti, vrátane prijatia záväzných pravidiel o etickom chovaní sa člena združenia (etický kódex);
  • podpory hospodárskych, právnych a odborných záujmov členov tohto združenia pri ich činnosti za účelom ich ďalšieho rozvoja, prípadne pri prekonávaní dočasných kríz;
  • poskytovania služieb pre účely združenia;
  • poskytovania odborných a poradenských služieb členom tohto združenia;
  • zúčastňovania sa na rozvoji farmaceutického priemyslu a zdravotníctva v SR;
  • plnenia úloh uložených alebo prenesených orgánmi verejnej správy na toto združenie v súlade so všeobecnými právnymi predpismi SR;
  • spolupráce s významnými podnikmi, orgánmi verejnej správy, inštitúciami a ďalšími profesijnými záujmovými združeniami;
  • udržiavania aktívneho kontaktu a intenzívnej spolupráce so štátnymi orgánmi a ďalšími verejnými inštitúciami v záujme oboznamovania týchto orgánov a inštitúcií s rozhodnutiami a návrhmi tohto združenia;
  • podporovania dodržiavania najvyšších štandárd pri výskume, vývoji, propagácii, marketingu a distribúcii liekov, šírenia informácií o týchto skutočnostiach na verejnosti;
  • iniciovania a umožňovania pravidelných kontaktov a výmeny informácií medzi jednotlivcami, spoločnosťami a najmä medzinárodnými asociáciami, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na vedeckom výskume, výrobe, propagácii a marketingu liekov;
  • iniciovania a podporovania spolupráce medzi štátnymi orgánmi a inštitúciami európskych krajín, nadeurópskymi orgánmi a úradmi, európskymi organizáciami v oblasti farmaceutického priemyslu, ak sa ich aktivity priamo alebo nepriamo dotýkajú predmetu činnosti tohto združenia;
  • iniciovania podpory a spolupráce s nevládnymi neziskovými organizáciami, pôsobiacimi na území SR a v zahraničí, ak ich aktivity sa priamo alebo nepriamo dotýkajú predmetu činnosti tohto združenia;
  • pôsobenia v medzinárodných organizáciách ako člen alebo pozorovateľ.
 2. Toto združenie nebolo založené za účelom dosahovania zisku. Účelom tohto združenia takisto nie je účasť a zakladanie kartelových dohôd, účasť na obchodných transakciách alebo politických aktivitách.
 3. Združenie, na základe spoločných záujmov jeho členov, bude zjednocovať členov združenia, ktorí sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou, obchodom, propagáciou a marketingom v oblasti generických a biosimilárnych liekov, informatikou v oblasti farmaceutického priemyslu a používaním liečivých prípravkov s cieľom stať sa generálnym a univerzálnym reprezentantom farmaceutických firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

 

Článok IV.
Predmet činnosti

V súlade s účelom a cieľom založenia združenia právnických osôb zastupujúcich slovenských a zahraničných výrobcov generických a biosimilárnych liekov, ktorým je najmä podpora a zabezpečenie predaja farmaceutických výrobkov, členovia združenia sa dohodli na tomto predmete činnosti združenia:

 • zastupovanie členov a presadzovanie spoločných záujmov členov združenia vo vzťahu k štátnym orgánom a inštitúciám, orgánom štátneho dozoru nad kontrolou liekov, ako aj tretím osobám;
 • založenie a zabezpečenie fungovania spoločnej databázy informácií a poznatkov na báze elektronických médií;
 • organizovanie konferencií a prednášok o farmaceutickom priemysle a farmaceutických spoločnostiach;
 • výchova a vzdelávanie odborníkov v oblasti liekov a farmaceutického priemyslu spolupráca s inými podobnými organizáciami v SR a v zahraničí, vrátane výmeny informácií za účelom ďalšieho rozvoja farmaceutického priemyslu;
 • spolupráca so štátnymi orgánmi a ďalšími verejnými inštitúciami v záujme oboznamovania týchto orgánov a inštitúcií s rozhodnutiami a návrhmi tohto združenia;
 • prispievať k dodržiavaniu etických princípov v oblasti farmaceutického priemyslu a distribúcie liekov, ako aj podnikania v tejto oblasti;
 • podpora členov tohto združenia v ich činnosti za účelom ich ďalšieho rozvoja, prípadne pri prekonávaní dočasných kríz.

 

Článok V.
Úprava majetkových pomerov

 1. Majetok združenia tvoria vklady členov združenia pri založení, resp. vstupe do združenia, členské príspevky členov združenia, sponzorské dary ako aj príjmy z činnosti združenia.
 2. Majetok členov združenia, ktorí ho do tohto združenia vnesú sa stáva majetkom združenia. Jednotliví členovia združenia nemajú nárok na vydanie svojich vkladov počas trvania ich členstva v združení. Majetok združenia sa bude výlučne používať na dosahovanie cieľov, na ktoré bolo združenie založené a na úhradu nákladov spojených s činnosťou orgánov tohto združenia. Spôsob hospodárenia s majetkom združenia upravujú ďalej stanovy.
 3. Hospodársky rok združenia je totožný s kalendárnym rokom.
 4. Prvý rok hospodárenia sa začína dňom zápisu do registra združení na Krajskom úrade v Bratislave a končí 31.12.2000.
 5. Združenie je povinné zostaviť ročnú účtovnú závierku na konci každého hospodárskeho roka. Za zostavene ročnej účtovnej závierky zodpovedá predsedníctvo, ktoré môže poveriť jej vykonaním tretiu osobu - audítora. Túto ročnú účtovnú závierku predloží predsedníctvo združenia na posúdenie a odsúhlasenie valnému zhromaždeniu najneskôr do 15.03. nasledujúceho kalendárneho roka.
 6. Výšku vkladov, spôsob a čas ich splatenia upravujú stanovy združenia.

 

Článok VI.
Členstvo v združení

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné a je viazané na finančný vklad do združenia.
   
 2. Členstvo v združení je neprevoditeľné na inú právnickú osobu, s výnimkou situácií hodných osobitého zreteľa a po schválení Valného zhromaždenia. Zmena právnej formy člena (bez zániku člena ako právnickej osoby) nemá vplyv na trvanie členstva.
   
 3. Členom tohto združenia sa môže stať slovenská alebo zahraničná právnická osoba – výrobca generických alebo biosimilárnych liekov, ako aj akákoľvek právnická osoba zastupujúca slovenského alebo zahraničného výrobcu generických alebo biosimilárnych liekov, všetko osoby zaoberajúce sa výskumom, vývojom, výrobou, produkovaním, marketingom a distribúciou farmakologických výrobkov.
   
 4. Členom združenia sa môže stať len právnická osoba spĺňajúca podmienky uvedené v týchto stanovách združenia.
   
 5. Členstvo zakladajúcich členov vzniká podpísaním stanov združenia a zložením vkladu.
   
 6. Členstvo v združení slovenská alebo zahraničná právnická osoba nadobúda dňom zápisu do zoznamu členov združenia, ktoré vykoná predseda Predsedníctva po splnení nasledovných podmienok (kumulatívne):
  1. doručenie písomnej prihlášky záujemcu o členstvo predsedníctvu združenia;
  2. rozhodnutie Valného zhromaždenia o prijatí záujemcu za člena združenia;
  3. vyhlásenie prijatého člena o tom, že pristupuje k stanovám združenia a zaväzuje sa ich, ako aj ďalšie predpisy združenia rešpektovať;zaplatenie členského príspevku.
  4. zaplatenie členského príspevku.
 7. Členstvo v tomto združení zaniká (alternatívne podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr):
  1. vystúpením člena zo združenia podľa bodu VI. ods. 8. týchto stanov,
  2. vylúčením člena z tohto združenia podľa bodu VI. ods. 9. týchto stanov,
  3. zrušením združenia podľa článku XVII. týchto stanov,
  4. zánikom právnickej osoby – člena združenia,
  5. vyhlásením konkurzu na majetok člena združenia alebo
  6. zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok člena združenia pre nemajetnosť.
 8. V prípade, že sa člen združenia rozhodne zo združenia vystúpiť, musí toto svoje rozhodnutie písomne oznámiť. Vystúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o vystúpení zo združenia predsedníctvu združenia. Predsedníctvo je povinné písomne oznámiť uvedenú skutočnosť všetkým členom združenia.
   
 9. O vylúčení člena združenia zo združenia rozhoduje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení člena zo združenia najmä ak (alternatívne):
  1. člen združenia prestal  spĺňať  predpoklady určené týmito  stanovami  na členstvo v združení;
  2. člen združenia napriek písomnej výzve neuhradil v termíne určenom stanovami alebo  rozhodnutím  príslušného  orgánu  združenia  členský  príspevok;
  3. člen združenia závažným spôsobom porušil stanovy združenia, rozhodnutia orgánov tohto združenia alebo všeobecne záväzné právne predpisy SR;
  4. člen združenia sa dopustil konania, ktorým ohrozil alebo znemožnil dosiahnutie účelu a cieľov združenia uvedených v týchto stanovách alebo
  5. člen združenia svojím konaním ohrozil alebo poškodil dobré meno združenia alebo niektorého jeho člena.

Členstvo v združení zaniká vylúčenému členovi s účinnosťou odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení člena zo združenia.

 1. V prípade zániku členstva v združení podľa bodu VI. ods 7. písm. d) , zaniká členstvo člena v združení v deň kedy nadobudlo účinky vymazanie člena z príslušného registra právnických osôb, alebo kedy nadobudlo v zmysle právnych predpisov a/alebo vnútorných predpisov člena účinky rozhodnutie o zrušení člena. V prípade zániku členstva v združení podľa bodu VI. ods 7. písm. e) a f)  , zaniká členstvo ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok člena združenia alebo ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok člena združenia pre nemajetnosť.
 1. Člen nemá právo na vrátenie zaplateného členského príspevku, ak tieto stanovy neupravujú inak. Člen, ktorého členstvo zaniklo na základe vystúpenia člena zo združenia z dôvodu preukázateľného ukončenia činnosti člena v oblasti špecifikovanej v bode VI ods. 3 má právo na vrátenie už zaplateného členského príspevku pripadajúceho na obdobie odo dňa zániku jeho členstva do konca kalendárneho roka, za ktorý členský príspevok združeniu zaplatil.
 1. Zánik členstva nemá (s primeraným prihliadnutím na situáciu upravenú v druhej vete bodu VI ods. 11) vplyv na trvanie povinnosti zaplatiť členský príspevok, pokiaľ ho člen za daný kalendárny rok, alebo za predchádzajúce kalendárne roky nezaplatil, ako ani vplyv na trvanie povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti zaplatiť riadne a včas členský príspevok.

Článok VII.
Práva a povinnosti členov

 1. Členovia združenia majú právo najmä:
  1. zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, pričom počet hlasov každého člena združenia v nasledovnom kalendárnom roku určuje Valné zhromaždenie v súlade s bodmi VII./3. a VII./5. týchto stanov ;
  2. uplatňovať na valnom zhromaždení svoje návrhy a názory;
  3. požadovať vysvetlenia a informácie o akýchkoľvek činnostiach združenia od predsedníctva združenia;
  4. spolurozhodovať o činnosti združenia prostredníctvom výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení;
  5. predkladať návrhy na zmenu alebo doplnenie stanov združenia ako aj ďalších dokumentov schválených valným zhromaždením združenia;
  6. voliť a byť volený do príslušných orgánov združenia;
  7. predložiť návrh na vylúčenie člena zo združenia;
  8. vyjadrovať sa k činnosti združenia, jeho účelu, cieľom a k programu združenia;
  9. zúčastňovať sa na ďalších hromadných akciách organizovaných združením;
  10. požadovať od združenia poskytnutie alebo sprostredkovanie informácií, poradenských alebo ďalších služieb v súlade so stanovami združenia;
  11. v prípade zrušenia združenia likvidáciou, má každý člen združenia právo na likvidačný zostatok, ktorý sa pomerne rozdelí medzi členov združenia podľa celkovej výšky ich príspevkov;
  12. nominovať svojho zástupcu (fyzickú osobu) do pracovných skupín;
 2. Členovia združenia sú povinní najmä:
  1. dodržiavať stanovy združenia, rozhodnutia valného zhromaždenia;
  2. dodržiavať rozhodnutia predsedníctva združenia, pokiaľ tieto nie sú v rozpore so stanovami združenia, rozhodnutiami valného zhromaždenia alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR;
  3. plne rešpektovať a dodržiavať dohody predsedníctva združenia s tretími stranami, pokiaľ tieto nie sú v rozpore so stanovami združenia, rozhodnutiami valného zhromaždenia alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR;
  4. zdržať sa všetkého, čo by mohlo združenie ohroziť alebo poškodiť;
  5. platiť členský príspevok podľa bodu VII./3. týchto stanov;
  6. poskytovať združeniu všetky informácie nevyhnutné na plnenie účelu, cieľov a predmetu činnosti združenia, ktoré nie sú u člena združenia predmetom ochrany podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;
  7. navonok presadzovať záujmy združenia a podávať o nich vysvetlenia v prípadoch, kedy člen vystupuje v mene združenia;
  8. dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa člen združenia oboznámi počas členstva v tomto združení a v súvislosti s ním, ako aj zabezpečiť dodržiavanie tejto povinnosti mlčanlivosti zamestnancami člena združenia;
  9. v zmysle bodu VII ods. 3 predložiť Predsedníctvu najneskôr do 15.11. informáciu o svojom obrate.
 3. Členský príspevok sa určuje na celý kalendárny rok. Člen, ktorému vzniklo členstvo v združení počas kalendárneho roku, zaplatí členský príspevok v alikvotnej výške zo základu určeného Valným zhromaždením podľa ods. 4 a s prihliadnutím na pravidlá upravené v tom istom odseku.  Na účely určenia členského príspevku jednotlivých členov a počtu hlasov prislúchajúcich členovi na Valnom zhromaždení v nasledujúcom kalendárnom roku sú členovia rozdelení do piatich skupín v závislosti od ich obratu

  Obrat člena v eurách

  Číslo skupiny

  Do 5 000 000

  1.

  5 000 000 (vrátane) - 10 000 000

  2.

  10 000 000 (vrátane) – 20 000 000

  3.

  20 000 000 (vrátane) – 40 000 000

  4.

  40 000 000 a viac

  5.

  Obratom sa na účely tohto článku stanov rozumie ročný obrat člena (v eurách) v Slovenskej republike podľa štatistického prehľadu spoločnosti IMS Health total market za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu október v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku pre ktorý sa výška členského určuje (ďalej ako „relevantné obdobie pre určenie členského“). Pokiaľ ročný obrat nie je možné zistiť podľa pravidla upraveného v predchádzajúcej vete, tak jeho výšku člen združeniu preukáže prostredníctvom účtovnej závierky vzťahujúcej sa na relevantné obdobie pre určenie členského, alebo iným hodnoverným účtovným záznamom, z ktorého bude jednoznačne vyplývať výška jeho ročného obratu za toto obdobie. Pokiaľ by preukázanie obratu člena postupmi určenými v predchádzajúcich vetách bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami, môže člen preukázať svoj obrat za relevantné obdobie pre určenie členského prostredníctvom čestného vyhlásenia. Príslušnosť členov k jednotlivým skupinám 1 až 5 určuje na základe preukázaného obratu Valné zhromaždenie každoročne, a to v súlade s pravidlami uvedenými v tomto bode stanov. Pokiaľ člen v stanovenej lehote nepredloží Predsedníctvu informáciu o svojom obrate, bude Valné zhromaždenie u tohoto člena vychádzať z fiktívneho obratu. Základom fiktívneho obratu je posledný oznámený obrat, ktorý sa zvyšuje o 10 %. Za každý rok omeškania so splnením oznamovacej povinnosti sa k fiktívnemu obratu určenému za predchádzajúci rok pripočíta ďalších 10 %.
 4. Každý člen združenia je povinný zaplatiť členský príspevok vo výške, ako ho na základe ročného obratu člena určí valné zhromaždenie. Výška členského príspevku je odstupňovaná pre jednotlivé skupiny členov, pričom členský  príspevok členov, ktorí sú zaradení v rovnakej skupine je rovnaký. Členský príspevok sú členovia povinní zaplatiť do dátumu stanoveného na Valnom zhromaždení a ak Valné zhromaždenie takýto dátum nestanovilo, tak do 30. januára kalendárneho roku za ktorý sa členský príspevok platí.  Člen ktorý bol prijatý do združenia počas kalendárneho roka je povinný zaplatiť členský príspevok do tridsiatich dní od rozhodnutia Valného zhromaždenia o jeho prijatí za člena združenia a to v závislosti od jeho obratu a pri zohľadnení pravidla:
  a) 100% zo základu určeného pre daný kalendárny rok Valným zhromaždením ak bol prijatý za člena v prvej štvrtine kalendárneho roku (január, február, marec);
  b) 75% zo základu určeného pre daný kalendárny rok Valným zhromaždením ak bol prijatý za člena v druhej štvrtine roku (apríl, máj, jún);
  c) 50% zo základu určeného pre daný kalendárny rok Valným zhromaždením ak bol prijatý za člena v tretej štvrtine roku (júl, august, september);
  d) 25% zo základu určeného pre daný kalendárny rok Valným zhromaždením ak bol prijatý za člena v štvrtej štvrtine roku (október, november, december).

  V prípade omeškania člena so zaplatením členského príspevku o  viac  ako  90  dní  je  člen  povinný zaplatiť  aj zmluvnú pokutu vo výške 20% z dlžnej sumy členského príspevku.  
 5. Počet hlasov prislúchajúcich jednotlivým členom pri hlasovaní valného zhromaždenia je odstupňovaný v závislosti od príslušnosti člena ku skupine nasledovne
  1. každý člen 1. skupiny má jeden hlas,
  2. každý člen 2. skupiny má dva hlasy,
  3. každý člen 3. skupiny má tri hlasy,
  4. každý člen 4. skupiny má štyri hlasy,
  5. každý člen 5. skupiny má päť hlasov.

Článok VIII.
Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. valné zhromaždenie;
  2. predsedníctvo;
  3. prezident;
  4. etická komisia.

 

Článok IX.
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Jeho zasadnutia sa konajú minimálne jedenkrát ročne a zvoláva ich predsedníctvo združenia. Počet hlasov člena pre účely rozhodovania Valného zhromaždenia sa prvýkrát uplatní  v kalendárnom roku, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom Valné zhromaždenie zaradilo člena do skupiny na základe jeho obratu zisteného podľa bodu VII. ods . 3.. Pravidlo uvedené v predchádzajúcej vete sa neuplatní v prípade hlasovania člena na Valnom zhromaždení konanom v kalendárnom roku, v priebehu ktorého jeho členstvo v združení vzniklo.
 2. Valné zhromaždenia tvoria všetci členovia združenia. Každý člen združenia má na valnom zhromaždení počet hlasov v závislosti od jeho zaradenia do skupiny č. 1 až 5 podľa bodu VII./3. a VII./5. týchto stanov a vykonáva svoje práva samostatne prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, povereného člena svojho štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom zástupcu splnomocneného na zastupovanie člena združenia na valnom zhromaždení.

  Plnomocenstvo na zastupovanie člena združenia na valnom zhromaždení musí byť podpísané štatutárnym orgánom člena združenia a doručené združeniu najneskôr na začatí zasadnutia valného zhromaždenia pri prezentácii členov združenia.

  Člen združenia je oprávnený na valnom zhromaždení zastupovať a hlasovať za iného člena združenia len v prípade, ak sa preukáže, najneskôr na začatí zasadnutia valného zhromaždenia  pri  prezentácii   členov   združenia,   plnomocenstvom   na   zastupovanie a hlasovanie na valnom zhromaždení združenia udeleným zo strany štatutárneho orgánu člena združenia, ktorého zastupuje.
 3. O zvolanie valného zhromaždenia môže požiadať kedykoľvek aj jeden člen združenia; valné zhromaždenie sa bude v tomto prípade konať len vtedy, ak aspoň jedna tretina členov združenia vysloví prostredníctvom internetu súhlas s konaním takéhoto valného zhromaždenia. V žiadosti sa musí uviesť dôvod a program valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa koná v prípade, ak súhlasí minimálne 1/3 členov (možnosť internetového hlasovania).
 4. Predsedníctvo združenia je povinné v prípade žiadosti podľa bodu IX./3. týchto stanov zvolať  valné  zhromaždenie  do  7  pracovných  dní  po  obdržaní  žiadosti   o  zvolanie.  V opačnom prípade je valné zhromaždenie oprávnený zvolať ktorýkoľvek z členov združenia.
 5. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnými pozvánkami minimálne 7 pracovných dní vopred. Pozvánky musia obsahovať:
  • názov a sídlo združenia,
  • miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
  • označenie, či ide o riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
  • program rokovania valného zhromaždenia.

  Odchýliť sa od programu uvedeného v pozvánke na valné zhromaždenie je možné iba   v prípade, ak to valné zhromaždenie odsúhlasí dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov.
 6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
  1. prijímanie nových stanov združenia, zmena a doplnenie stanov združenia;
  2. voľba a odvolanie členov predsedníctva združenia a určovanie ich odmien za výkon funkcií;
  3. schválenie ročnej účtovnej závierky;
  4. rozhodnutie o zrušení združenia;
  5. rozhodnutie o vydávaní pokynov predsedníctvu združenia, ktorými je povinné sa predsedníctvo riadiť pri zastupovaní združenia navonok, ako aj pri riadení vnútorných činností združenia;
  6. rozhodnutia o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu činnosti združenia tak, aby bol naplnený účel a cieľ združenia;
  7. rozhodnutie o prijatí nových členov združenia;
  8. rozhodnutie vylúčení členov združenia;
  9. schválenie rozpočtu združenia;
  10. rozhodovanie o výške členského príspevku členov;
  11. rozhodovanie o zmene vkladu a spôsobe jeho splatenia;
  12. schválenie výročnej správy o činnosti združenia;
  13. rozhodovanie o nakladaní s nehnuteľným majetkom združenia;
  14. rozhodovanie o členstve združenia v iných organizáciách;
  15. určovanie celkovej stratégie združenia;
  16. rozhodovanie o zaradení člena do skupiny č. 1 až 5
  17. schválenie priorít (smerovania) združenia na nasledujúci kalendárny rok;
  18. prijímať Etický kódex GENAS a rozhodovať o jeho zmenách;
  19. voliť členov Etickej komisie z kandidátov navrhnutých Predsedníctvom;
  20. odvolávať členov Etickej komisie.
 7. Valné zhromaždenie je oprávnené okrem kompetencií uvedených v bode IX./6. týchto stanov zahrnúť do svojej kompetencie rozhodovanie aj o ďalších skutočnostiach.
 8. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov a zároveň minimálne polovica všetkých členov združenia. V prípade, že sa toto kvórum nezíde do 30 min. po začiatku valného zhromaždenia, valné zhromaždenie môže pokračovať, ak je na ňom prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých hlasov a zároveň 1/3 všetkých členov združenia.
 9. Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov združenia na valnom zhromaždení, okrem rozhodnutia o zrušení združenia, o prijatí a vylúčení jednotlivých členov združenia a o určení výšky ročného členského príspevku, kde rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov členov združenia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho valného zhromaždenia.
 10. Na začiatku valného zhromaždenia si valné zhromaždenie volí funkcionárov valného zhromaždenia, a to predsedajúceho valného zhromaždenia, skrutátora a zapisovateľa valného zhromaždenia. O priebehu valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.
 11. Zápisnice z valného zhromaždenia sú prístupné všetkým členom združenia na nahliadnutie v sídle združenia a na internetovej stránke združenia. Ktorýkoľvek člen združenia má právo požiadať o vyhotovenie kópie zo zápisnice z valného zhromaždenia. Združenie je povinné mu bez zbytočného odkladu kópiu vyhotoviť a odovzdať.
 12. Rozhodnutie valného zhromaždenia je možné prijať aj mimo zasadnutia formou písomného elektronického hlasovania členov združenia prostredníctvom e-mailu („rozhodnutie per rollam“). Návrh na rozhodnutie per rollam sa zasiela na emailovú adresu, ktorú člen združenia oznámi predsedníctvu združenia. Na prijatie rozhodnutia per rollam je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov  členov  združenia, pričom za platne odovzdané hlasy sa považujú len tie hlasy, ktoré členovia doručili združeniu z emailovej adresy na ktorú im združenie návrh na rozhodnutie zaslalo.  Ak  sa člen  združenia k návrhu na rozhodnutie per rollam nevyjadrí do 15 dní od odoslania návrhu, platí, že daný člen s návrhom nesúhlasí. Rozhodnutím per rollam nie je možné prijať rozhodnutie o zrušení združenia, o vylúčení jednotlivých členov združenia a o určení výšky ročného členského príspevku.

Článok X.
Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom združenia, ktoré riadi jeho činnosť a zastupuje združenie navonok. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia v rozsahu, ktorý mu vymedzí valné zhromaždenie a stanovy tohto združenia. Predsedníctvo nesmie porušiť príkazy a pokyny schválené valným zhromaždením ani všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR.
 2. Do kompetencie predsedníctva patrí najmä:
  1. zastupovanie združenia navonok voči tretím osobám v rozsahu a podľa pokynov valného zhromaždenia;
  2. zabezpečenie vykonania ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o činnosti združenia a predloženie tejto ročnej účtovnej závierky a výročnej správy valnému zhromaždeniu na schválenie;
  3. spravovanie majetku spoločnosti a nakladanie s ním v záujme zabezpečenia účelu a cieľov, na ktoré bolo združenie založené a v rámci pokynov valného zhromaždenia;
  4. zvolávanie valného zhromaždenia minimálne raz ročne alebo v súlade s ustanoveniami Článku IX., bod 3., 4. a 5.;
  5. zvolávanie valného zhromaždenia, ak o to požiada 1/3 všetkých členov združenia;
  6. rozhodovanie o všetkých otázkach v zamestnaneckých veciach, ako aj o všetkých organizačných veciach týkajúcich sa každodenného života a fungovania združenia;
  7. predkladanie návrhov valnému zhromaždeniu, vykonanie všetkých rozhodnutí valného zhromaždenia;
  8. predkladanie návrhu rozpočtu združenia na príslušný kalendárny rok valnému zhromaždeniu;
  9. predkladanie návrhu na výšku členského príspevku na ďalší kalendárny rok valnému zhromaždeniu;
  10. rozhodovanie o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výlučne v kompetencii valného zhromaždenia podľa bodu IX./6. týchto stanov, alebo o ktorých si valné zhromaždenie nevymienilo rozhodovať podľa bodu IX./7. týchto stanov;
  11. komunikácia s médiami;
  12. rozhodovanie o výške osobitného členského príspevku do sekcie biologicky podobných liekov;
  13. vedenie zoznamu členov združenia vrátane zápisu nových členov na základe rozhodnutia o valného zhromaždenia o prijatí a výmazu členov na základe ich oznámenia o vystúpení zo združenia, zániku člena alebo rozhodnutia Valného zhromaždenia o vylúčení člena zo združenia;
  14. predkladanie žiadosti záujemcu o prijatie za člena Valnému zhromaždeniu;
  15. voľba a odvolanie prezidenta združenia a určovanie jeho odmeny za výkon funkcie;
  16. schvaľovanie plánu práce prezidenta združenia a rozhodovanie o rozsahu právomocí na neho delegovaných;
  17. prijímanie a zmeny interných smerníc upravujúcich výkon činnosti Predsedníctva, činnosti pracovných skupín, sekcií združenia, prezidenta a sekretariátu.
 3. Počet členov predsedníctva je 6. Členov predsedníctva volia členovia na valnom zhromaždení tajným hlasovaním spomedzi všetkých členov združenia. Každý člen združenia má právo vybrať šiestich kandidátov zo všetkých členov združenia, podľa počtu hlasov, ktoré mu prináležia na základe jeho zaradenia do skupiny podľa bodu VII ods 5. Členmi predsedníctva sa stávajú tí 6 kandidáti spomedzi členov združenia, ktorí získali najvyšší počet hlasov. V prípade, ak pri voľbe členov predsedníctva získajú dvaja alebo viacerí členovia rovnaký počet hlasov, opakuje sa voľba v druhom kole, do ktorého postupujú už len kandidáti s rovnakým počtom hlasov z prvého kola. Zvolené predsedníctvo si potom volí tajným hlasovaním predsedu a podpredsedov pre pracovné skupiny spomedzi svojich členov. Ak je v dôsledku počtu pracovných skupín podpredsedov viac, tajným hlasovaním si spomedzi seba zvolia prvého podpredsedu; v prípade ak má združenie len jedného podpredsedu, funkciu prvého podpredsedu zastáva on. Ak združenie nemá žiadnu pracovnú skupinu, zvolia členovia spomedzi seba prvého podpredsedu. Podrobnosti voľby členov predsedníctva môže upraviť Volebný poriadok prijatý vo forme internej smernice Predsedníctva.
 4. Člen predsedníctva vykonáva funkciu člena predsedníctva prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, alebo prostredníctvom osoby, ktorú na takýto výkon písomne poveril. Člen predsedníctva môže vykonávať svoju funkciu len prostredníctvom jednej z vyššie uvedených osôb. Poverená osoba musí mať voči členovi predsedníctva pracovnoprávny vzťah. V prípade zániku pracovnoprávneho vzťahu poverenej osoby voči členovi predsedníctva, je člen povinný uvedenú skutočnosť predsedníctvu oznámiť bez zbytočného odkladu. Podkladom pre zápis osôb konajúcich v mene predsedu a prvého podpredsedu do registra v zmysle § 20i ods. 2 Občianskeho zákonníka sú výsledky volieb členov predsedníctva, výsledky voľby predsedu a prvého podpredsedu, ako aj  písomné poverenie, ktoré pre tieto osoby vydal zvolený predseda a prvý podpredseda predsedníctva. Pokiaľ predseda, alebo prvý podpredseda za združenie konajú prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, tak sa písomné poverenie neprikladá. Zmenu v osobách oprávnených konať za predsedu a prvého podpredsedu je možné v registri záujmových združení právnických osôb vykonať na základe nového písomného poverenia, resp. preukázaním zmeny štatutárneho orgánu predsedu, alebo prvého podpredsedu a zápisnice zo zasadnutia predsedníctva, na  ktorom predsedníctvom uvedenú zmenu vzalo na vedomie.
 5. Za združenie koná samostatne predseda, alebo prvý podpredseda. Predseda a prvý podpredseda môžu združenie zaviazať k právam a povinnostiam, len na základe predchádzajúceho rozhodnutia predsedníctva. Z konania predsedu a prvého podpredsedu voči tretím osobám vznikajú združeniu práva a povinnosti aj v prípade, ak na takýto úkon predsedníctvo nedalo predchádzajúci súhlas; konajúci člen predsedníctva v takom prípade zodpovedá združeniu za škodu, ktorú mu takýmto konaním spôsobil, pokiaľ predsedníctvo nerozhodne inak
 6. O všetkých veciach a záležitostiach rozhoduje predsedníctvo jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Podrobnosti o spôsobe rozhodovania predsedníctva a podmienkach pre konanie predsedu a prvého podpredsedu voči tretím osobám môže Predsedníctvo upraviť v internej smernici.
 7. Predsedníctvo o záležitostiach združenia rozhoduje na svojich zasadaniach, ktoré zvoláva jeho predseda písomne listom, faxom alebo e-mailom adresovaným všetkým členom predsedníctva, najneskôr 1 deň pred jeho uskutočnením. V pozvánke musí byť uvedený program rokovania, deň a hodina a miesto rokovania. Predsedníctvo je uznášaniaschopné ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Zo zasadnutia predsedníctva a jeho rokovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje predseda a ďalší člen predsedníctva, a ktorá je distribuovaná všetkým členom združenia.
 8. Rozhodnutie predsedníctva je možné prijať aj mimo zasadnutia formou písomného elektronického hlasovania členov predsedníctva prostredníctvom e-mailu („rozhodnutie per rollam“). Návrh na rozhodnutie per rollam sa zasiela na emailovú adresu, ktorú člen predsedníctva oznámil združeniu. Na prijatie rozhodnutia per rollam je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov členov predsedníctva, pričom za platne odovzdané hlasy sa považujú len tie hlasy, ktoré členovia predsedníctva doručili z emailovej adresy, na ktorú im bol návrh na rozhodnutie zaslaný. Ak sa člen predsedníctva k návrhu na rozhodnutie per rollam nevyjadrí do 5 dní od odoslania návrhu, platí, že daný člen s návrhom nesúhlasí. Z výsledku rozhodovania per rollam je vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje predseda a ďalší člen predsedníctva a ktorá je distribuovaná všetkým členom združenia.
 9. Všetci členovia predsedníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili v súvislosti s výkonom svojich funkcií.
 10. Funkčné obdobie členov predsedníctva sú 2 roky, ak tieto Stanovy neupravujú inak. Člen združenia môže byť za člena predsedníctva zvolený opakovane.
 11. Výkon funkcie člena predsedníctva sa končí (alternatívne podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr):
  1. uplynutím funkčného obdobia;
  2. odvolaním člena predsedníctva z tejto funkcie Valným zhromaždením ku dňu, ktorý Valné zhromaždenie vo svojom rozhodnutí stanovilo a pokiaľ konkrétny dátum nestanovilo, tak v deň nasledujúci po dni prijatia rozhodnutia Valného zhromaždenia;
  3. vzdaním sa funkcie člena predsedníctva zo strany člena predsedníctva a to v deň nasledujúci po dni, kedy bolo vzdanie sa funkcie oznámené združeniu alebo
  4. zánikom členstva daného člena v združení.
 12. Pri vzdaní sa funkcie alebo ukončení zmluvného vzťahu k členovi funkcia člena predsedníctva zaniká dňom oznámenia tejto skutočnosti predsedníctvu. Ak počet členov predsedníctva neklesne pod polovicu, kooptuje predsedníctvo chýbajúceho člena, a to do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
 13. Člen predsedníctva sa ujíma svojej funkcie od prvého dňa kalendárneho roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol valným zhromaždením zvolený za člena predsedníctva, pokiaľ Valné zhromaždenie nerozhodne inak.

Článok XI.
Prezident

 1. Prezident je výkonným orgánom združenia, vykonáva činnosti, ktorými sa realizujú úlohy súvisiace s predmetom činnosti a cieľmi združenia. Vo vzťahu ku združenia je v pracovnoprávnom vzťahu, alebo vo vzťahu upravenom iným zmluvným typom.
 2. Prezident podlieha predsedníctvu, ktoré ho volí a odvoláva.
 3. Prezident:
  1. spolu s predsedníctvom navrhuje priority a smerovanie združenia,
  2. v spolupráci s predsedníctvom vytvára a implementuje stratégie združenia v rámci prezentovania prínosu generík a biosimilárnych liekov pre zdravotnícky systém na Slovensku,
  3. podporuje a koordinuje súčinnosť medzi jednotlivými pracovnými skupinami a jednotlivými členmi združenia,
  4. v spolupráci s predsedníctvom alebo s pracovnou skupinou pre legislatívu analyzuje trendy liekovej politiky z pohľadu generík a biosimilárnych liekov,
  5. pripravuje stanoviská a vyjadrenia združenia vo veci navrhovanej liekovej legislatívy a zúčastňuje sa komunikácie s regulátormi v otázkach aktuálnej a pripravovanej liekovej legislatívy,
  6. po dohode s predsedníctvom reprezentuje združenie na rokovaniach k témam s potenciálnym dopadom na členov združenia, ako aj na odborných podujatiach a podujatiach v médiách,
  7. v súlade so stratégiou odsúhlasenou predsedníctvom podporuje v médiach dôležitosť diskusie o využívaní generických a biosimilárnych liekov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  8. v súlade so stratégiou odsúhlasenou predsedníctvom koordinuje mediálne činnosti združenia, ako aj projekty zamerané na šírenie informácií o generických a biosimilárnych liekoch,
  9. v mene združenia spolupracuje a komunikuje s jednotlivými zástupcami zdravotníckeho systému, ako sú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, zástupcovia farmaceutických asociácií, odborných spoločností, pacientskych združení, či zdravotníckych komôr,
  10.  riadi a zodpovedá za realizáciu projektov združenia odsúhlasených Valným zhromaždením alebo predsedníctvom,
  11. koordinuje prípravu materiálov a stanovísk združenia pripravovaných sekretariátom,
  12. spolu so sekretariátom združenia zabezpečuje potrebné organizačno - technické a administratívne úlohy súvisiace s činnosťou valného zhromaždenia, predsedníctva a pracovných skupín a
  13. plní ďalšie úlohy, ktoré mu predsedníctvom zverí.
 4. Prezident koná v mene združenia pri zabezpečovaní úloh, ktoré mu vyplývajú zo stanov, ako aj úloh, ktoré mu uložilo predsedníctvo. Náklady, ktoré vynakladá na činnosť združenia, nesmú presahovať rámec schváleného rozpočtu na príslušný rok.
 5. Prezident je povinný do 15 dní po uplynutí každého kalendárneho štvrťroku podať predsedníctvu správu o svojej činnosti za obdobie skončeného kalendárneho štvrťroku ako aj správu o čerpaní finančných prostriedkov zo schváleného rozpočtu združenia na daný kalendárny rok (ďalej ako „správa“). Prezident je povinný správu podať vždy aj na základe žiadosti predsedníctva a to najneskôr do 5 dní od žiadosti predsedníctva.
 6. Prezident nemôže vykonávať činnosti, ktoré by boli podobné činnostiam súvisiacim s výkonom funkcie prezidenta pre iné subjekty ako združenie.
 7. Prezident je viazaný mlčanlivosťou a nesmie vykonávať žiadne činnosti, ktoré by boli v rozpore so záujmami združenia.

Článok XII.
Pracovné skupiny

Pracovné skupiny sú vytvorené na základe potrieb združenia flexibilne a dynamicky reagovať na aktuálne dianie týkajúce sa liekovej politiky na Slovensku.

V rámci združenia existujú tieto pracovné skupiny:

 • pre legislatívu, cenotvorbu a farmakoekonomiku
 • pre registračné záležitosti
 • pre public relations (PR).

Členstvo v pracovných skupinách je dobrovoľné a nie je obmedzené počtom osôb. Do pracovných skupín deleguje svojich členov farmaceutická spoločnosť na obdobie dvoch rokov. Každá pracovná skupina, ktorej členom je aj jeden z podpredsedov, bude prezentovať výsledky práce pracovnej skupiny a koordinovať prácu pracovnej skupiny v rámci združenia prostredníctvom podpredsedu združenia.

 

Článok XIII.
Etická komisia

 1. Etická komisia posudzuje súlad konania členov GENAS s ustanoveniami Etického kódexu GENAS a vykonáva ďalšiu činnosť upravenú v Stanovách.
 2. Etická komisia má dvanásť členov. Členom Etickej komisie môže byť len fyzická osoba.
 3. Ôsmi členovia sú zástupcami členov združenia (ďalej ako „interní členovia“ ). Štyria členovia sú osobami, ktoré nie sú zástupcami členov združenia, najlepšie jeden farmakológ/farmaceut, lekár, ako aj zástupca pacientskej verejnosti; za člena môže byť navrhnutá aj osoba s právnickým vzdelaním (ďalej ako „profesní členovia“).
 4. Za interného člena Etickej komisie nemôže byť zvolená fyzická osoba, ktorá za zvoleného člena predsedníctva vykonáva jeho funkciu v predsedníctve.
 5. Funkčné obdobie člena Etickej komisie je dva roky, pričom do funkcie môže byť zvolený aj opakovane.
 6. Členov Etickej komisie volí Valné zhromaždenie spomedzi kandidátov navrhnutých Predsedníctvom. Podrobnosti voľby členov Etickej komisie môže Valné zhromaždenie upraviť vo Volebnom poriadku.
 7. Predsedu Etickej komisie si volia jej členovia spomedzi seba.
 8. Predsedníctvo navrhne Valnému zhromaždeniu osem interných kandidátov a štyroch profesných kandidátov.  Pokiaľ Valné zhromaždenie nezvolí všetkých navrhnutých kandidátov, tak Predsedníctvo doplní potrebný počet ďalšími kandidátmi.
 9. V prípade zániku funkcie interného člena sa jeho funkcie ujme osoba majúca zmluvný vzťah k členovi združenia u ktorého vykonával činnosť tento interný člen Etickej komisie (ďalej ako "zastupujúci člen Etickej komisie“), pričom zastupujúceho člena oznámi predsedníctvu člen združenia u ktorého vykonával činnosť interný člen, ktorého funkcia zanikla.
 10. Do právomoci Etickej komisie patrí:
  1. rozhodovať o sťažnostiach na členov GENAS týkajúcich sa porušenia Etického kódexu
  2. z vlastnej iniciatívy preskúmavať konanie členov GENAS pri podozrení, že porušuje ustanovenia Etického kódexu
  3. rozhodovať o uložení sankcie v prípade ak v rámci svojho konania dôjde k záveru, že člen GENAS porušil ustanovenia Etického kódexu
  4. na základe podnetu zo strany člena GENAS vydať stanovisko k etickej otázke, ktorá sa týka úpravy práv a povinností upravených v Etickom kódexe.
  5. prijímať Správny poriadok upravujúci postup Etickej komisie pri uplatňovaní Etického kódexu a rozhodovať o jeho zmenách.
 11. Člen Etickej komisie sa ujíma svojej funkcie od prvého dňa kalendárneho roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol valným zhromaždením zvolený za člena Etickej komisie, pokiaľ Valné zhromaždenie nerozhodne inak.
 12. Funkcia člena Etickej komisie zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. smrťou,
  3. odvolaním z funkcie,
  4. vzdaním sa funkcie a to dňom kedy bolo vzdanie sa funkcie doručené Predsedníctvu alebo
  5. v prípade interného člena Etickej komisie aj dňom ukončenia pracovného alebo obdobného pomeru interného člena u člena za ktorého bol zvolený, ako aj v prípade zániku členstva tohoto člena v združení.
 13. Valné zhromaždenie môže odvolať člena Etickej komisie v prípade:
  1. ak člen nemôže dlhodobo (viac ako dva mesiace) zo zdravotných alebo iných dôvodov vykonávať svoju funkciu,
  2. ak tento bol právoplatne odsúdený za spáchanie trestného činu,
  3. na návrh Predsedníctva, ak sa člen opakovane bez ospravedlnenia nezúčastnil na rokovaní Etickej komisie.r
 14. Spôsob rozhodovania Etickej komisie, jej uznášaniaschopnosť a ďalšie podrobnosti konania Etickej komisie  upraví Správny poriadok Etickej komisie.
 15. Odvolacím orgánom o odvolaniach proti rozhodnutiam Etickej komisie je Odvolacia komisia. Úlohy Odvolacej komisie plní  predsedníctvo združenia. Podrobnosti týkajúce sa rozhodovania odvolacej komisie upraví Správny poriadok Etickej komisie.

Článok XVI.
Sekcia biologicky podobných liekov

 1. Členmi sekcie biologicky podobných liekov združenia sú členovia združenia, ktorí nad rámec členského príspevku určeného valným zhromaždením podľa Článku VII zaplatili osobitný členský príspevok za členstvo v sekcii.
 2. Výšku osobitného členského príspevku za členstvo v sekcii biologicky podobných liekov navrhuje sekcia biologicky podobných liekov a schvaľuje predsedníctvo združenia raz ročne. V prípade neuhradenia osobitného členského príspevku do 60 dní od výzvy  sekretariátu združenia na úhradu, členstvo v sekcii automaticky zaniká. Členstvo v združení týmto nie je dotknuté.
 3. Prostriedky z osobitných členských príspevkov môžu byť využívané najmä na podporu osvetovej činnosti  a aktivít  zameraných  na  propagáciu  biologicky  podobných  liekov  s výnimkou použitia brandu), ako aj na iné aktivity súvisiace s biologicky podobnými liekmi
 4. Písomný návrh na spôsob použitia prostriedkov z osobitného členského príspevku za členstvo v sekcii biologicky podobných liekov sa schváli členmi sekcie biologicky podobných liekov a zdokumentuje zápisnicou. Sekretariát združenia archivuje cenové ponuky a prislúchajúce faktúry k vykonaným aktivitám, za účelom kontroly stavu finančných prostriedkov v rámci sekcie.
 5. Prehľad o skutočnom použití prostriedkov z osobitných členských príspevkov predkladá sekretariát združenia členom sekcie na základe požiadavky členov sekcie.

Článok XV.
Sekretariát

 1. Valné zhromaždenie zriadi sekretariát zodpovedný za chod valného zhromaždenia a združenia GENAS.
 2. Sekretariát plní úlohy uložené Valným zhromaždením, predsedníctvom alebo prezidentom.

Článok XVI.
Komunikácia s médiami

 1. V mene združenia je oprávnené podávať vyjadrenia a komunikovať s médiami predsedníctvo. Jednotliví členovia združenia nie sú oprávnení komunikovať v mene združenia. Preferuje sa písomná forma komunikácie s predchádzajúcou autorizáciou textu predsedníctvom. Všeobecným kontaktom pre komunikáciu s médiami je sekretariát združenia Genas.
 2. Vo výnimočných ad hoc situáciách (tlačová konferencia, interview po prednáške), kde objektívne nie je možné, aby komunikovalo za združenie predsedníctvo kolektívne podľa bodu 1., môže za združenie komunikovať aj predseda predsedníctva, prípadne podpredseda predsedníctva pre danú problematiku, alebo prezident, keď bol na to predsedníctvom poverený.

Článok XVII.
Zrušenie a zánik združenia

 1. Združenie je možné zrušiť:
  1. rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení združenia bez likvidácie a jeho premenou na formu obchodnej spoločnosti, prípadne družstva, ďalej rozhodnutie valného zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení združenia;
  2. rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení združenia likvidáciou;
  3. rozhodnutím súdu o zrušení združenia;
  4. vyhlásením konkurzu na majetok združenia alebo zamietnutím tohto návrhu pre nedostatok majetku;
 2. V prípade zrušenia združenia podľa bodu XV./1. písm. b) týchto stanov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi členov združenia v súlade s bodom VII./1. xi. týchto stanov. Na proces likvidácie a majetkového vysporiadania v rámci likvidácie sa primerane použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.

Článok XVIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Združenie bolo založené v súlade s ust. §20f - §20j Občianskeho zákonníka.
 2. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito stanovami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími právnymi predpismi platnými na území SR.
 3. Združenie bolo založené na dobu neurčitú.
 4. Prípadné spory vznikajúce na základe právnych vzťahov vo vnútri spoločnosti budú riešené miestne a vecne príslušným súdom podľa sídla združenia.
 5. Toto nové znenie stanov združenia Asociácia generických výrobcov GENAS v plnom rozsahu ruší a nahrádza stanovy združenia GENAS – generická asociácia zahraničných výrobcov liečiv, ktoré boli prijaté na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 28.04.2000 v znení ich prípadných zmien a doplnkov.
 6. Zmena Stanov prijatá Valným zhromaždením dňa 27.06.2019 nadobúda účinnosť od 27.06.2019.
 7. Zmena Stanov prijatá Valným zhromaždením dňa 21.11.2019 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01.2020.

V Bratislave, dňa 21. 11. 2019

Mgr. Ivan Kraszkó
predseda predsedníctva

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD.
prvý podpredseda predsedníctva

MUDr. Monika Laššánová, PhD.
zapisovateľka

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV GENAS - PDF