Ochrana osobných údajov

Týmto v súvislosti s vyplnením tohto formulára dobrovoľne súhlasím, že moje osobné údaje v celom poskytnutom rozsahu budú spracúvané Asociáciou generických výrobcov GENAS, so sídlom: Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 36 060 593, tel. doplniť, doplniť e-mail (ďalej len „GENAS“), ako prevádzkovateľom a poskytnuté spoločnosti MedFarm s. r. o., so sídlom: Čárskeho 1, 841 04 Bratislava, IČO: 47 173 742 ako sprostredkovateľovi, prípadne ďalej členom asociácie GENAS (www.genas.sk) v rozsahu poskytnutých údajov na účel spracovania zaslanej správy alebo žiadosti. Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na spracovanie a riadne vybavenie zaslanej správy alebo žiadosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Bez poskytnutia osobných údajov ako aj bez poskytnutia súhlasu s ich spracúvaním by nemohla byť správa alebo žiadosť riadne vybavená. Súčasťou vybavenia žiadosti môže byť aj kontaktovanie mojej osoby emailom, telefonicky alebo prostredníctvom SMS, MMS.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnosti: SIXNET, s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice, IČO:  36 215 121 ako sprostredkovateľovi, ktorý nám zabezpečuje správu webstránky genas.sk a webhostingové služby, v prípade ak s asociáciou GENAS komunikujete prostredníctvom kontaktného formulára. Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie správy zaslanej prostredníctvom kontaktného formulára a následné zaslanie odpovede. Právnym základom spracúvania je súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na spracovanie a riadne vybavenie zaslanej správy alebo žiadosti, maximálne po dobu jedného roka.

Beriem na vedomie, že mám najmä právo na opravu, vymazanie, blokovanie osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu alebo právo na informácie o spracúvaní mojich osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva je možné uplatniť na vyššie uvedených kontaktných údajoch GENAS. Mám právo na odvolanie súhlasu oznámením na vyššie uvedené kontaktné údaje, čo nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do momentu odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu nebude možné zaslanú správu alebo žiadosť vybaviť.

Zároveň mám pri podozrení z neoprávneného spracúvania mojich osobných údajov právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania.