Lieky s pridanou hodnotou

Čo sú to lieky s pridanou hodnotou?

Aj generické lieky prinášajú inovácie, ktoré znamenajú pridanú hodnotu tak pre pacientov, ako aj pre zdravotný systém. Starnutím technológie výroby patentom chránenej molekuly, ako aj cennými skúsenosťami pacientov, sa vytvára príležitosť pre generických výrobcov, ktorí využívajú modernizáciu výrobných postupov na technologické inovácie a prinášajú zdokonalenia už overenej terapie  tzv. lieky s pridanou hodnotou (Value Added medicine) (https://www.medicinesforeurope.com/value-added-medicines/). Takéto lieky predstavujú nový potenciál na optimalizáciu existujúcich terapií s príležitosťou inovovať lieky obsahujúce už dobre známe liečivá, napr. v zmysle získania nových, doteraz neschválených indikácií (repozíciou), zmeny dávkovacej schémy, novej cesty podania liečiva (reformuláciou), kombinácie dvoch a viac už známych liečiv (tzv. fixné kombinácie), pridania novej technológie aplikácie (rekombináciou). Prínos pre pacientov je najmä vo zvýšení adherencie k liečbe, ako aj v zlepšení kvality života cestou racionálnejšieho užívania lieku, s prijateľnejšou liekovou formou ako aj spôsobom podania lieku.

Ktoré sú najznámejšie príklady pre lieky s pridanou hodnotou?

Ako príklad môžeme uviesť liek s novým inhalátorom resp. novou pomôckou. Výrobca vyvinie nový typ inhalátora pre liek s obsahom známeho liečiva na liečbu napr. prieduškovej astmy alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Prínosom nového inhalátora je jednoduchšia manipulácia, zníženie počtu neúspešných podaní alebo inhalácií v porovnaní s pôvodným inhalátorom, čo zabezpečí vyššiu compliance pacienta a lepšiu kontrolu ochorenia. Kombinácia takéhoto liečiva s digitálnou technológiou dokáže detegovať aj správnosť aplikácie dávky, čo je nevyhnutné pre posúdenie možnej zmeny dávkovania ošetrujúcim lekárom. Je známe, že až každý druhý pacient s respiračným ochorením čelí výzvam pri dodržiavaní pravidelného dávkovacieho režimu lieku a správnej technike inhalácie (https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2022/06/Respiratory-diseases-final.pdf).

Ďalším príkladom je liek s fixnou kombináciou liečiv. Znamená prínos pre takého pacienta, ktorý súčasne užíva dva a viac liekov s rôznymi účinnými látkami napr. na liečbu arteriálnej hypertenzie. Fixná kombinácia znižuje záťaž pacienta z užívania množstva liekov, kombináciou sa účinky liečiv vhodne dopĺňajú, čím sa znižuje ich jednotlivá dávka pri lepšej celkovej účinnosti, navyše sa znižuje riziko omylu z nesprávneho užívania lieku.

Cestou reformulácie sa vyvinie nová lieková forma (injekčná, sublingválna, rozpustná v ústach, gélová, transdermálna) pre už existujúci liek. Nová cesta podania zabezpečí napr. lepšiu spoluprácu pacienta (dôležité pri malých deťoch a senioroch), jednoduchšiu aplikáciu alebo rýchlejšie vstrebávanie a rýchlejší nástup účinku v porovnaní s pôvodnou formuláciou, čo je výhodné a nevyhnutné napr. pri tíšení akútnej bolesti.

Na možnosti využitia nových indikácií (repozíciou) pre existujúce lieky upozornila aj pandémia COVID - 19. Priniesla radikálnu zmenu modelu liečby pacienta, dramaticky ovplyvnila zaužívaný prístup k zdravotnej starostlivosti v zmysle rýchleho prechodu na digitálne konzultácie a vzdialené monitorovanie pacientov, kvôli limitovanej dostupnosti k ambulantnej, ako aj nemocničnej starostlivosti. Práve lieky s pridanou hodnotou môžu znamenať prínos pre zdravotný systém v rámci nového modelu starostlivosti o pacienta, napr. samo-injektovateľnou subkutánnou formuláciou, užívaním lieku s predĺženým uvoľňovaním liečiva, pomôckou monitorujúcou liečivo, novým inhalátorom s obsahom známeho liečiva na liečbu pľúcnych ochorení. Ich prínos pre pacientov je najmä vo zvýšení adherencie k liečbe a v zlepšení kvality života pacientov.

Dobre známe účinné látky za využitia nových technológií skĺbia špecifickú, personalizovanú potrebu nielen pacienta, ale aj lekára. Otvárajú tak nový horizont najmä pre tých pacientov, ktorí postrádajú lepšiu kvalitu života pri svojom ochorení. V rámci zdravotného systému sa od používania liekov s pridanou hodnotou očakáva zvýšenie racionálnych terapeutických možností, ktoré v konečnom dôsledku prispejú nielen k lepšiemu zdravotnému stavu pacientov a ich prístupu k liečbe, ale aj k optimalizácii využívania verejných zdrojov (https://www.medicinesforeurope.com/value-added-medicines/did-you-know/).