Biosimilárne lieky zlepšujú prístup pacientov ku kvalitnej biologickej liečbe

Pridané: 13. 11. 2023

V najbližších 10 – 15 rokoch vyprší platnosť patentov u ďalších 30 molekúl referenčných biologických liekov, ktoré otvoria dvere vývoju ich biosimilárnych alternatív v doterajších, ale aj nových terapeutických oblastiach, vrátane vzácnych ochorení. Rastúcou príležitosťou pre pacientov a zdravotné systémy v Európe bude vstup viac ako 100 nových biosimilárnych liekov do roku 2030. Bude úlohou tvorcov zdravotnej politiky na Slovensku, aby podporou súťaže a lepšieho využívania biosimilárnych liekov zabezpečili spravodlivý prístup k novým liečebným postupom pre všetkých pacientov ako aj napomohli k zlepšeniu dostupnosti liekov pre pacientov v SR.

Týždeň povedomia o biosimilárnych liekoch

Biosimilárne lieky predstavujú obrovskú príležitosť poskytnúť výrazne lepší prístup k novým terapiám miliónom európskych pacientov. Aj o tom bude hovoriť nadchádzajúci osvetový Týždeň povedomia o biosimilárnych liekoch (13. - 17.11.2023), ktorý vyhlasuje Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS a pridáva sa tak ku globálnej iniciatíve Global Biosimilar Week - organizovaný Medzinárodnou asociáciou pre generické a biosimilárne lieky IGBA. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o významnom, zdravotníctvo meniacom vplyve biosimilárnych liekov. Témou tohtoročnej európskej kampane je zlepšenie prístupu k biosimilárnym liekom a zvrátenie vzniknutej situácie v onkológii.

Od roku 2006, kedy Európska lieková agentúra EMA schválila prvý biologicky podobný (biosimilárny) liek v EÚ, priniesli biosimilárne lieky 1 milión paciento–rokov liečby s pozitívnymi skúsenosťami.1 Doterajšia bohatá prax navyše ukazuje, že biosimilárne lieky významne zlepšujú prístup pacienta k vysoko kvalitnej biologickej liečbe. Nielenže môže byť oveľa viac pacientov liečených biologickou liečbou, ale skracuje sa aj čakacia doba na liečbu.

Najviac skúseností s biosimilárnymi liekmi majú na Slovensku pacienti s onkohematologickými ochoreniami, s diabetom, zápalovými ochoreniami tráviaceho traktu a reumatickou artritídou“, vymenúva Terézia Szádocka, prezidentka Asociácie GENAS. „Napríklad používanie biologicky podobných monoklonálnych protilátok sa na Slovensku traduje už od roku 2013.“

Výzva pre vládu

Spravodlivý prístup k liekom a udržateľný zdravotný systém zostávajú výzvou pre mnohé európske vlády. Viaceré faktory ako narastajúca starnúca populácia, zvýšená záťaž chronickými ochoreniami a zvýšené náklady na liečbu pacientov, sú dôvodom tlaku na rozpočty zdravotníctva v celej Európe. V tomto kontexte biosimilárne lieky zohrávajú kľúčovú úlohu v podpore farmaceutických inovácií, a tým, že prinášajú konkurenciu, prispievajú k dostupnosti, udržateľnosti a cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Je vo verejnom záujme podporovať čo najrýchlejší vstup a lepšie využívanie biosimilárnych liekov na našom trhu v prospech zlepšenia prístupu k  liekom pre všetkých pacientov“, hovorí Terézia Szádocka. Zvyšovanie konkurenčného tlaku v podobe spravodlivej súťaže vedie okrem prínosu pre pacientov, pre ktorých je dostupnosť biologickej liečby obmedzená, pretože prostriedky zdravotného systému sú limitované a náklady na tieto lieky stále rastú, aj ku generovaniu zdrojov na reinvestície do zdravotného systému.

Slovensko patrí ku krajinám so stúpajúcim podielom spotreby biosimilárnych liekov, ale v medzinárodnom porovnaní zostáva stále podpriemerný“, dodáva Terézia Szádocka.

Po nedávnom stretnutí asociácie GENAS so slovenskými zdravotníckymi expertami poslal Adrian van den Hoven, generálny riaditeľ asociácie Medicines for Europe (MfE) výzvu slovenským politikom: „Vyzývame slovenskú vládu, aby zosúladila svoje kroky s farmaceutickou stratégiou EÚ a prioritne sa zamerala na také politické zásahy, ktoré zvýšia využitie generických a biosimilárnych liekov, ktoré zaručia dlhodobo udržateľný systém zdravotnej starostlivosti a zabezpečia dodávky liekov pre všetkých slovenských pacientov.“

Spravodlivá súťaž prináša efektívne využívanie verejných zdrojov

Po vypršaní patentovej ochrany referenčného biologického lieku sa biosimilárne lieky stávajú ich konkurenciou, ktorá významne tlačí na pokles cien týchto liekov. Vstupom nových biosimilárnych liekov na trh sa vytvára zdravé konkurenčné prostredie. Súťaž biosimilárov prináša efektívne využívanie verejných zdrojov, ktoré je možné reinvestovať do inovácií a služieb v zdravotníctve.

Nemenej dôležité bude aj vytvorenie a aktualizácia metodických usmernení pre predpisujúcich lekárov v spolupráci s MZ SR na základe spoľahlivých medicínskych dôkazov. Lieková politika u nás by mala podporovať intenzívnejšie používanie biosimilárnych liekov v lekárskej praxi (zvýšenú penetráciu) v prospech pacientov.

Viac o biosimilárnych liekoch:

https://www.genas.sk/sk/biosimilarne-lieky

GENAS –Asociácia pre generické a biosimilárne lieky je dobrovoľné neziskové záujmové združenie právnických osôb, združujúce výrobcov generických a biologicky podobných liekov. Asociácia vznikla v roku 2000 a združuje týchto 14 farmaceutických spoločností pôsobiacich na Slovensku: Zentiva, Teva, Krka, Sandoz, Viatris, Egis, Stada, Fresenius-Kabi, Medochemie, Glenmark, Adamed, Cande, Desitin, Vipharm. Cieľom združenia je okrem zabezpečenia dostupnej a udržateľnej liečby predovšetkým pre chronicky chorých pacientov aj odborná diskusia s mienkotvorcami v oblasti zdravotníctva o zmysluplných úsporách, týkajúcich sa udržateľnosti zdravotného systému. Lepšia dostupnosť generických a biologicky podobných liekov popri efektívnom vynakladaní finančných zdrojov prinesie viac zdravia pacientom.

Na slovenský trh v súčasnosti generickí výrobcovia dodávajú každoročne viac ako 51,67 miliónov balení liekov.2 Podiel generických liekov v liečbe najmä chronicky chorých pacientov na Slovensku predstavuje 56 % pacientodní (day of treatment), ktoré predstavujú iba 23 % z finančnej hodnoty všetkých predpísaných liekov

1 https://www.ema.europa.eirkev na slovenskuu/en/human-regulatory/overview/biosimilar-medicines-overview#interchangeability-of-biosimilar-medicines-in-the-eu-section

2 IQVIA – Rx Sell In databáza, 2022