Generické lieky sú kľúčové pre zdravotnú starostlivosť, predstavujú 70% zo všetkých vydaných liekov

Pridané: 24. 04. 2024

Nakoľko intenzívnejšie využívanie generických liekov prinieslo bezprecedentnú úsporu nákladov pre systémy zdravotnej starostlivosti, zdravotná politika sa zameriava najmä na ich šetriaci potenciál, čím sa však bagatelizuje ich skutočná hodnota pre spoločnosť. Takéto podcenenie ich celkového prínosu môže ešte viac sťažiť výzvy, ktorým dnes systémy zdravotnej starostlivosti čelia.

Nedávno uverejnená štúdia Pod povrchom: Objasnenie skutočnej hodnoty generických liekov /Beneath the Surface: Unravelling the True Value of Generic Medicines/[1] sa venuje prínosu generických liekov pre európske systémy zdravotnej starostlivosti a skúma ich kľúčovú úlohu v zlepšovaní prístupu k liekom, finančnú udržateľnosť, odolnosť dodávateľského reťazca a lepšie zdravotné výsledky pre pacientov.

Pre lepšie pochopenie dôležitosti týchto liekov, poukazuje štúdia na nasledujúce kľúčové fakty:

  • Generické lieky predstavujú až 70 % z celkového objemu liečby a 9 z 10 liekov
    je na zozname najdôležitejších liekov v EÚ.
  • Výdavky v top 3 terapeutických oblastiach klesli od roku 2000 vďaka generickým liekom z 37 % na 8 % a budúce príležitosti pre malé molekuly, ktorým do roku 2027 skončí patentová ochrana, sa odhadujú na takmer 10 miliárd EUR.
  • Investície generického priemyslu do odolnosti dodávateľského reťazca a výroby sú pre zníženie nedostatku liekov rozhodujúce, a preto by sa mali zohľadňovať aj v politike cenotvorby a obstarávania.
  • Budúce investície do vývoja liekov s pridanou hodnotou sú nevyhnutné na riešenie hlavných výziev v oblasti zdravotnej starostlivosti súvisiacich s neuspokojenými potrebami, nakoľko tieto lieky pozitívne vplývajú na dodržiavanie liečebného režimu pacientom a zmierňujú tlak na nemocnice a ľudské zdroje.

Vo svojom prejave pri príležitosti uvedenia správy IQVIA „Pod povrchom“, predseda Výboru pre prístup generických liekov na trh z Medicines for Europe, Arnaud Maheas, uviedol: „Európske systémy zdravotnej starostlivosti sa spoliehajú na generické lieky pri zabezpečovaní verejného zdravia. Aby náš priemysel mohol poskytovať dlhodobé a do značnej miery nedoceňované prínosy opísané v správe IQVIA, musia politiky v oblasti generických liekov pozerať za hranicu úspor nákladov. Nepoľavujúci tlak na znižovanie cien, aký napríklad vidíme v Nemecku, kde generické lieky predstavujú až 80 % z celkového objemu liečby len pri 7 % nákladoch*, je priamou príčinou problémov farmaceutického dodávateľského reťazca. Je potrebné, aby zodpovedné orgány EÚ a národné vlády pri zostavovaní politík pre generické lieky zohľadňovali nielen úsporu ale i bezpečnosť dodávok pre verejné zdravie.“

 „Slovensko patrí medzi krajiny s najprísnejšou cenovou reguláciou liekov v EÚ a najnižšími úradne určenými cenami liekov. Preto je dôležité zosúladiť liekovú politiku pre generické lieky s medzinárodnými odporúčaniami IQVIA. Považujeme tiež za nevyhnutné odstrániť najväčšie legislatívne bariéry: zosúladiť externé referencovanie (porovnávanie cien liekov v  EÚ) podľa medzinárodného odporúčania EURIPID, umožniť aj navýšenie ceny  lieku prostredníctvom  referencovania a zrušiť nesystémovú  výnimku z fixného doplatku, ktorá bráni  penetrácii  generických a biosimilárnych liekov na slovenskom trhu,“ konštatuje Terézia Szádocka, prezidentka asociácie Genas.

 * Zdroj: ProGenerika https://www.progenerika.de/app/uploads/2023/06/Generika-in-Zahlen_Das-Jahr-2022.pdf

 

Medicines for Europe

Medicines for Europe zastupuje európskych výrobcov generických liekov, biologicky podobných liekov a liekov s pridanou hodnotou. Jeho víziou je zabezpečiť udržateľný prístup k vysokokvalitným liekom pre Európu na základe 5 dôležitých pilierov: pacienti, kvalita, hodnota, udržateľnosť a partnerstvo. Jeho členovia priamo zamestnávajú 190 000 ľudí vo viac ako 400 výrobných a 126 výskumných a vývojových závodoch v Európe a investujú až 17 % svojho obratu do výskumu a vývoja. Členské spoločnosti Medicines for Europe v celej Európe zlepšujú prístup k liekom a prispievajú k lepším zdravotným výsledkom. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní udržateľných európskych systémov zdravotnej starostlivosti tým, že zabezpečujú vysokokvalitné a účinné generické lieky a zároveň inovujú s cieľom vytvárať nové biologicky podobné lieky a prinášajú na trh lieky s pridanou hodnotou, ktoré pozitívne ovplyvňujú výsledky v oblasti zdravia, zvyšujú účinnosť liekov a/alebo bezpečnosť pacientov v nemocničnom prostredí. Viac informácií nájdete na www.medicinesforeurope.com a na Twitteri @medicinesforEU. 

 

[1] https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/library/white-papers/iqvia-true-value-of-generic-medicines-04-24-forweb.pdf