Chýbajú opatrenia na lepšie využívanie generík a biosimilárov

Pridané: 03. 10. 2019

PRINT, dátum: 03. 10. 2019, zdroj: Zdravotnícke noviny

Plánovaná zmena novely 363/2011 v roku 2017 predpokladala zabezpečenie finančnej stability, docieliť to mala i efektívnym využívaním prostriedkov verejného zdravotného poistenia vynakladaných na generické a biologicky podobné lieky. „V roku 2018 bol tento zákon štyrikrát novelizovaný, úspory zďaleka nedosahujú očakávania a podmienky vstupu a kategorizácie sú veľmi nepredvídateľné,“ zhrnula Michaela Palagyi z Asociácie generických a biosimilárnych liekov GENAS. Opakovanou novelizáciou prešla i Vyhláška MZ SR o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva, a to dvakrát v roku 2019.

Na problémy vychádzajúce z častej novelizácie zákonov o liekovej politike upozornil aj riaditeľ inštitútu Health Policy Institute MUDr. Tomáš Szalay, PhD. „Tieto liekové zákony a vyhlášky sa veľmi pravidelne novelizujú. Často sa novelizujú nie priamo novelizáciou konkrétneho zákona, ale novelizujú sa iné zákony a v rámci nejakého článku sa potom ešte znovelizuje aj liekový zákon. Čo robí veľký problém pri sledovaní, čo sa deje. Keď zasadá parlament, občania sa musia mať na pozore.“

Ako upozorňujú odborníci, zámer novely sa tak nenapĺňa. Biologicky podobné lieky do polovice roku 2018 na slovenský trh pre jeho neatraktivitu neprichádzali. A hoci následne do mája 2019 MZ rozhodlo o zaradení do kategorizačného zoznamu 15 biosimilárov, zmena pravdepodobne súvisí s ukončením patentovej ochrany viacerých referenčných liekov, ako aj so zmiernením povinnej zrážky z ceny prvého biosimilárneho lieku vstupujúceho na trh z 30 % na 25 % od 1. 1. 2019 a tiež s otvorenejším prístupom pri centrálnom verejnom obstarávaní liekov.

Podľa orientačného odhadu Analýzy stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku inštitútu INEKO v najbližších rokoch realizovaná úspora vo verejných zdrojoch sa odhaduje vo výške 23 – 30 miliónov eur ročne.

„Analýzou sme dospeli k dvom hlavným záverom. Jeden záver je pozitívny, druhý je skôr negatívny. Pozitívny hovorí o tom, že za posledný rok došlo k zásadnej zmene, čo sa týka príchodu nových biosimilárnych liekov na Slovensko. Minulý rok sme kritizovali, že za dva a pol roka k nám neprišiel ani jeden biosimilárny liek, za posledný rok k nám prišlo 15 nových biosimilárnych liekov, čiže vidíme takmer dvojnásobný nárast a vďaka príchodu týchto liekov náš odhad je, že sa nám podarí v tomto a budúcom roku zrealizovať úsporu 23 – 30 miliónov ročne,“ priblížil Peter Goliaš, riaditeľ INEKO, a dodal: „Zlá správa je, že keď sme rozšírili našu analýzu aj o generické lieky, prišli sme na to, že napriek tomu, že dosiahneme pri biosimilároch takúto úsporu, stále existuje potenciál úspor 59 až 77 miliónov eur ročne, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou nebude využitý v nasledujúcich rokoch, pretože neboli prijaté potrebné opatrenia na to, aby sme lepšie využívali generické aj biosimilárne lieky.“

Spotreba

Ako tiež uviedol, analýzou zistili, že napriek tomu, že v minulosti Slovensko patrilo skôr ku krajinám s vysokým podielom spotreby generických liekov, tak v posledných rokoch dochádza k zmene, keď nám klesá podiel spotreby generík na celkovej spotrebe. „Zistili sme, že v porovnaní s okolitými krajinami už máme najnižší podiel spotreby generických liekov a existuje priestor na zvrátenie tohto trendu,“ uviedol P. Goliaš. V inštitúte vyčíslili, že ak by zdravotné poisťovne platili za lieky o 25 – 35 % nižšie ceny využívaním generík, úspora z nárastu spotreby generík o 10 percentuálnych bodov na úkor drahších liekov by dosiahla 34 – 48 miliónov eur ročne. Tieto peniaze by sa dali použiť na rozšírenie liečby pre viacerých pacientov.

Pri využívaní generických a biosimilárnych liekov stále existuje potenciál na dosiahnutie ďalších úspor vo výške 59 – 77 miliónov eur, ktoré bez zavedenia potrebných opatrení pravdepodobne nebudú realizované. Predpokladom dosiahnutia týchto úspor je najmä zvýšenie podielu generických liekov na spotrebe o 10 percentuálnych bodov a vstup ďalších biosimilárov na trh. Medzi ďalšie predpoklady patrí uskutočnenie revízie úhrad z verejného zdravotného poistenia za lieky vnútri referenčných skupín, ako aj v rámci skupín s rovnakou účinnou látkou, ale rozdielnou cestou podania a intenzívnejšia cenová súťaž, ku ktorej by došlo zrušením výnimky z tzv. fixného doplatku za lieky.

GENAS - napísali o nás

GENAS - napísali o nás