GENAS vyzval na prednostný transport liekov

Pridané: 16. 04. 2020

PRINT, dátum: 16. 04. 2020, zdroj: Medical Practice

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky (GENAS) výrazne vníma situáciu s nákazou COVID-19, najmä z dôvodu zvýšenia pozornosti a úsilia na zabezpečenie zdravia obyvateľstva. Vzniknutá situácia neobišla ani zásah do voľného pohybu osôb, dodávok tovaru ako aj základných služieb v Európe, vrátane SR. Implementácia európskych nariadení smerujúca ku kontrole osôb a tovaru by mala byť založená aj na princípe solidarity medzi jednotlivými členskými štátmi, apeluje asociácia GENAS.

Podľa Európskej asociácie výrobcov generických liekov (Medicines for Europe) 24.3.2020 nebol v sektore v rámci EÚ nedostatok liekov, ktorý by súvisel s prepuknutím pandémie. Stav zásob liekov sa neustále monitoruje a výroba sa prispôsobuje zdravotným potrebám. S cieľom vyhnúť sa výpadkom tovaru vrátane dodávok liekov, ako aj eliminovať vznik sociálnych a ekonomických ťažkostí spojených s obmedzeniami v situácii boja proti nákaze COVID-19, je však nevyhnutné zabezpečiť funkčnosť systému v každej krajine EÚ, vrátane SR.

Asociácia GENAS podporila návrh Európskej komisie prijať opatrenia na zabezpečenie prednostného transportu dodávok liekov, a tým aj dostupnosti liekov v lekárňach. Emergentný transport liekov a zdravotníckeho materiálu by mal byť prioritný v rámci tranzitnej dopravy (vytvorením tzv. green lanes/zelených pruhov), pretože väčšina výrobných miest výrobcov liekov, ktorí dovážajú lieky do SR, sa nachádza mimo územia SR a niektorí výrobcovia liekov, ktorí dodávajú lieky a zdravotnícky materiál do SR, majú sklady mimo územia SR. GENAS považuje za nevyhnutné zabezpečenie plynulosti transportu liekov cez hranice v rámci EÚ formou zelených pruhov pre označené vozidlá a prípadne inými opatreniami, napr. ako výnimiek na dojazd kamiónov aj mimo pracovný čas a víkendy a pod.

Dodávky liekov v tejto situácii nie sú o statických zásobách v jednotlivých krajinách. Kľúčom k dostupnosti liekov je udržiavať výrobu na maximálnej možnej úrovni a dopravovať substancie a lieky tam, kde sú potrebné. Prakticky 400 výrobných závodov v rámci Európy v súčasnosti vyrába bez obmedzení núdzové lieky, ako aj lieky pre chronicky chorých pacientov. Výrobcovia generických a biosimilárnych liekov vynakladajú maximálne úsilie na udržanie kontinuity dodávania liekov do SR za účelom zabezpečenia dostupnosti liekov pre chronicky chorých pacientov ako aj pacientov s akútnym ochorením. Výpadky liekov pre chronicky chorých by mohli spôsobiť dekompenzácie pacientov a s tým spojené ďalšie obsadzovanie nemocničných lôžok, ktoré prioritne budú potrebné pre pacientov s pandemickým vírusom. Plynulé dodávky liekov pre dlhodobo chorých priamo sú kľúčové a priamo ovplyvňujú pripravenosť zdravotného systému na epidémiu.

Posilnenie personálnych kapacít v distribučných spoločnostiach v SR vníma GENAS ako veľmi dôležité. Objednávky liekov aj napriek dostupnosti liekov nie je v súčasnej dobe možné včasne spracovať a tak môže vzniknúť na úrovni lekární sekundárna nedostupnosť liekov. V tejto situácii je potrebné riadiť a plánovať prudké nárasty dopytu liekov na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. V tomto zmysle považuje GENAS za nevyhnutnú spoluprácu v rámci členských štátov EÚ a permanentný dialóg medzi krajinami, s uspokojením potrieb každej krajiny. Počas mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID-19 požadovala GENAS urgentne prehodnotiť „emergentný systém“ mimoriadneho dodávania liekov a v čase núdzového stavu v zdravotníctve pozastaviť udeľovanie pokút držiteľom registrácie liekov, distribútorom a lekárnikom vyplývajúce so zákona 362/2011 Z.z o liekoch a zdravotníckych pomôckach, počas trvania pandémie. Je nevyhnutné spolupracovať na všetkých úsekoch zdravotného sektora vrátane pomoci lekárnikom, ktorí sú najviac vystavení kontaktu s pacientmi. Väčšina lekární v dnešnej dobe nedisponuje oddeleným priestorom predeleným sklenenou stenou, ktorým by chránili svoje zdravie. Moderné lekárne majú vystavený tovar, akým sú výživové doplnky, čaje a iný zdravotnícky materiál, v otvorenom priestore, v ktorom pacienti prichádzajú do priameho kontaktu dotykom. Preto sa asociácia rozhodla pomôcť osvetovou kampaňou pod názvom „Chráňte seba aj nás, spoločne to zvládneme“, ktorá je určená lekárňam a lekárom prvého kontaktu, ktorí sú spolu s pacientmi najviac exponovanými skupinami.

GENAS – asociácia pre generické a biosimilárne lieky združuje výrobcov a dodávateľov generických a biologicky podobných liekov pôsobiacich na Slovensku. Asociácia vznikla v roku 2000) a združuje 15 farmaceutických spoločností (Zentiva, Teva, Krka, Sandoz, Mylan, Egis, Stada, Fresenius-Kabi, Medochemie, Glenmark, Adamed, Cande, Desitin, Vitabalans a Vipharm). Na slovenský trh v súčasnosti generickí výrobcovia dodávajú každoročne viac ako 68,4 milióna balení liekov. Podiel generických liekov v liečbe chronických pacientov na Slovensku predstavuje 63 % paciento-dní (day of treatment), ktoré odčerpávajú len 24 % z celkových nákladov na lieky hradených z verejných zdrojov. Generické a biologicky podobné lieky predstavujú základnú liečbu chronicky chorých pacientov, šetriac pritom zdroje verejného zdravotníctva. Asociácia GENAS je členom európskej generickej asociácie Medicines for Europe, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu a patrí k jednému zo štyroch zakladateľov Slovenskej organizácie pre overovanie liekov.

GENAS - napísali o nás