Generické alebo originálne lieky?

Pridané: 26. 01. 2021

PRINT, dátum: 4. 1. 2021, zdroj: Magazín zdravia

Generické a biosimilárne lieky prispievajú k stabilite a efektivite zdravotného systému. Ich širšie využívanie môže byť zdrojom úspor, ktoré možno použiť na rozšírenie liečby pre viacerých pacientov.

populácia na Slovensku starne, preto potrebuje intenzívnu a dlhodobo udržateľnú zdravotnú starostlivosť. Generické a biosimiláme lieky sú nástrojom na efektívne vynakladanie verejných zdrojov na lieky, najmä na liečbu chronicky chorých pacientov. Príchod nových generických i biosimilárnych liekov napriek tomu vykazuje klesajúci trend.

6 Z 10 JE GENERIKUM

Z hľadiska účinku sú generické lieky rovnako účinné ako originálne lieky. Navyše, výrobcovia generických liekov nemajú monopolné postavenie na trhu a navzájom si konkurujú nižšími cenami. Vďaka generikám je možné odliečiť dvojnásobné množstvo pacientov bez zvýšenia nákladov. Ide predovšetkým o chronické a dlhodobé ochorenia gastro-intestinálneho traktu či epilepsiu. V otázke efektívneho a udržateľného systému zdôrazňujú odborníci úlohu racionálnej farmakoterapie. „Generické lieky, ktoré majú rovnaké zloženie liečiv a skúškami dokázanú biologickú rovnocennosť s originálnymi liekmi, sa v liečbe pacienta v súčasnosti veľmi využívajú. Najčastejšie ich predpisujú všeobecní lekári, ktorí svojich pacientov poznajú najlepšie. Aj preto je dôležité, aby sa pacient poradil so svojím lekárom o správnom užívaní liekov, ich interakciách aj doplatkoch v lekárni. Iba pacient, ktorý rozumie dôvodom užívania liekov a užíva ich správne, bude efektívne spolupracovať na zlepšení svojho zdravotného stavu," hovori MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, zo Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS).

ÚLOHA LEKÁRNIKA

Podľa platnej legislatívy je lekárnik povinný informovať pacienta o možnosti výberu náhradného humánneho lieku a o výške doplatku pacienta, a je povinný vydať pacientovi liek bez doplatku alebo s najnižším možným doplatkom, ktorý je dostupný, ak si pacient nevyberie inak. „Predpisovanie generík by mohlo pomôcť ušetriť na doplatkoch, znížiť vplyv farmaceutických firiem na lekárov. Až 60 percent pacientov však nedostáva od lekára dostatočnú informáciu o cene lieku a jeho alternatívach. Lekárnik má dostatok informácii, aby pomohol pri výbere lieku" hovorí prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK), PharmDr. Ondrej Sukeľ. Štandardom by podľa neho mala byt jednotná úhrada liekov na úrovni referenčnej skupiny, pomerné zníženie úhrady poisťovne a doplatku pacienta pri znížení koncovej ceny lieku a dostatočná osveta a informovanosť verejnosti o generických liekoch, ako aj zmena financovania lekárenskej starostlivosti.

MALÁ SKÚSENOSŤ

Podľa aktuálneho prieskumu agentúry FOCUS o názoroch verejnosti na generické lieky, sa na Slovensku liečia na dlhodobé alebo chronické ochorenie dve pätiny opýtaných, pričom 14 percent dlhšie ako 10 rokov. Osobná skúsenosť s generickými liekmi je nízka, uvádza ju tretina opýtaných. Rovnaký prieskum ukazuje, že 4 z 10 opýtaných vnímajú generiká pozitívne ako lieky rovnako účinné, bezpečné a kvalitné ako originálne lieky. Tento názor je najviac zastúpený u ľudí s vysokoškolským vzdelaním, medzi tvorivými odbornými pracovníkmi a ľuďmi, ktorí majú reálnu skúsenosť s generickými liekmi. Podľa Martina Slosiarika z agentúry FOCUS je osobná skúsenosť s generickými liekmi nízka. „V prieskume ju uvádza iba 34 percent respondentov, predovšetkým ide o ľudí starších ako 65 rokov, ktorí sa liečia na rôzne chronické ochorenia. Až polovica opýtaných deklaruje, že skúsenosť s generickými liekmi nemajú a pätina opýtaných nevie, či niekedy v minulosti užívali generické lieky," hovorí.

LEPŠIA DOSTUPNOSŤ, NIŽŠÍ DOPLATOK

Za najväčšiu výhodu generických liekov považujú pacienti, ktorí ich užívajú, cenovú výhodu, teda minimálny doplatok za liek. V prieskume to uviedlo až 65 percent opýtaných. Ako výhodu tiež vnímajú ich dostupnosť v lekárňach, no uvádzajú aj ďalšie výhody. kontrolu nad ochorením (nezhoršujúci sa zdravotný stav) a pohodlné dávkovanie. Respondenti prieskumu, ktorí uviedli, že generické lieky neužívajú, by podľa prieskumu najviac ocenili (37 percent opýtaných) stabilizovaný zdravotný stav, ako aj minimálny doplatok za generické lieky (34 percent opýtaných).

MOŽNOSŤ VÝBERU

V otázke výberu lieku podľa výšky doplatku prevláda názor, že pacient má právo si v lekárni vybrať liek s nižším doplatkom. Myslí si to až 72 percent opýtaných, najčastejšie ide o pacientov nad 65 rokov, respondentov s vysokoškolským vzdelaním, tvorivých odborných pracovníkov, dôchodcov, respondentov so skúsenosťou s generickým liekom a respondentov, ktorí sa liečia na nejaké ochorenie dlhšie ako 1 rok. Opačný názor má iba 17 percent opýtaných. Mierne častejšie si to myslia ľudia vo veku 18 až 24 a 55 až 64 rokov, manuálni pracovníci a ľudia bez skúseností s generikami. Až 11 percent opýtaných v prieskume nevedelo odpovedať.

DÔVERA ODBORNÍKOM

Prieskum sa zameral aj na spôsob, akým opýtaní získavajú informácie o liekoch a dôveryhodnosť zdrojov. Najpreferovanejším zdrojom informácií o lieku sa pre väčšinu opýtaných (88 percent) ukázal byť lekár. Ako primárny zdroj ho uviedlo 68 percent opýtaných. Podobne je vnímaný aj lekárnik, ktorého by uprednostnilo 80 percent ľudí a na prvom mieste ho uvádza 19 percent opýtaných. Respondenti ako zdroj informácií o liekoch uviedli aj rodinu a známych (37 percent), internet a sociálne siete (26 percent), zdravotnú sestru (26 percent) alebo médiá (10 percent). Výber zdrojov je v súvislosti s vekom špecifický. Mladší preferujú ako zdroj informácii internet, starší inklinujú k tradičnejším zdrojom, obracajú sa na lekára a lekárnika, zdravotnú sestru. Respondenti so skúsenosťou s generickými liekmi menujú ako zdroj lekára a lekárnika častejšie než respondenti, ktorí túto skúsenosť neuvádzajú.