Konferencia nasmerovaná na pacienta a liečbu

Pridané: 13. 12. 2018

PRINT, dátum: 13. 12. 2018, zdroj: Zdravotnícke noviny

Odborníci z medicíny, zo zdravotníctva, z farmakológie, zástupcovia ministerstva zdravotníctva a viacerých pacientskych združení diskutovali na druhej celoslovenskej pacientskej konferencii Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Konferencia bola zároveň treťou celonárodnou konferenciou EUPATI – European Patients' Academy on Therapeutic Innovation.  Hlavnými témami konferencie boli „včasná intervencia ako základ úspešnej liečby; biologické a biologicky podobné lieky; klinické skúšanie liekov a pacient a životné príbehy pacientov“. Konferencia bola spojená aj s udeľovaním ocenenia AOPP „Môj lekár“ a „Moja sestra“, desiatku ocenených nominovali jednotlivé pacientske organizácie. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. Petra Šimka.

Program

Ukážku spolupráce medzi pacientmi a ministerstvom zdravotníctva predstavila Mgr. Klára Čížková z Česka. Vo svojom vstupe hovorila o vzniku a budovaní spolupráce pacientskych organizácií a rezortov, ďalej hovorila aj o systéme fungovania pôsobenia „pacientov“ na ministerstve a o tom, aká je ich pozícia v rámci rozhodovacích procesov. Téma včasnej intervencie pri prevencii, diagnostike a liečbe sa týkala najmä onkologických ochorení. Z ministerstva zdravotníctva hovoril o súčasných prístupoch a perspektívach v riešení konceptu včasnej prevencie a intervencie doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH. Nadviazal tak na tému Národného onkologického programu na Slovensku.

Ďalší prednášajúci z Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu Mgr. Ivan Chalupa, MPH, priblížil, aký význam jednak pre pacienta a jednak pre spoločnosť má včasný prístup k liečbe. O dôležitosti zabezpečenia prístupu pacientov k liečbe hovorila aj MUDr. Terézia Szádocka z Asociácie výrobcov generických liekov GENAS. T. Szádocka priblížila prístup k liečbe chronicky chorých pacientov v Európe a na Slovensku. O svoje skúsenosti s liečbou sa následne v diskusii podelili aj členovia z pacientskych organizácií vrátane pacientov.

O narastajúcom význame lekární ako miest starostlivosti a prevencie chorôb hovorila Mgr. Zdenka Slunská, PhD., z lekárenskej siete Dr. Max. Počas prezentácie ukázala niekoľko zaujímavých príkladov, keď pacienti využívali možnosť zúčastniť sa na osvetových projektoch zameraných na diabetes či kardiovaskulárne ochorenia.

Konferencia sa dotkla aj problematiky financovania nemocníc. O tom, čo bude ozdravný plán nemocníc znamenať pre pacientov a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, hovorila Ing. Katarína Danková, PhD., z SK-MED. Financovanie zdravotníctva bolo i ďalšou témou, v ktorej sa MUDr. Katarína Kafková z Asociácie zdravotných poisťovní SR dotkla stratifikácie nemocníc.

MVDr. Mgr. Jana Skalová, MPH, MHA, zo siete ProCare a Svet zdravia diskutovala o nozokomiálnych nákazách, priblížila, aké sú úlohy nemocničných hygienikov, aké sú preventívne opatrenia, aby takéto nákazy nevznikali. V prezentácii ukázala i niekoľko príkladov, ako postupovali v rámci siete.
Na konferencii sa hovorilo aj o včasnej intervencii v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie cievnej mozgovej príhody, problematiku témy otvoril Mgr. Richard Fides z občianskeho združenia Sekunda.

Revízia

V rámci druhého dňa konferencie sa uskutočnila neplánovaná panelová diskusia k revízii úhrad liekov. Na diskusii sa zúčastnili predstavitelia súkromných poisťovní, zástupcovia ministerstva zdravotníctva, ako aj farmaceutického priemyslu. Podľa šéfky AOPP PhDr. Márie Lévyovej bolo zorganizovanie diskusie reakciou na medializáciu tejto témy a jej ohlas medzi pacientmi. Každý z účastníkov sa vyjadril, čo by sa dosiahlo navrhovanou revíziou úhrad liekov. Napriek tomu, že ministerka spomínanú revíziu nepodpísala, diskutujúci sa zhodli, že revízia je potrebná. Medzi účastníkmi nebol predstaviteľ VšZP, preto sme štátnu poisťovňu požiadali dodatočne o vyjadrenie k revízii úhrad. Poisťovňa uviedla, že rozhodnutie ministerky zdravotníctva nepodpísať revíziu úhrad liekov rešpektuje. Podľa nej v situácii, keď väčšina farmaceutických spoločností odmietla znížiť ceny liekov, existovala legitímna obava z negatívneho dosahu revízie úhrad na pacienta. VšZP verí, že na základe ďalšej odbornej diskusie so všetkými zainteresovanými subjektmi dôjde k zhode na realizácii komplexnej revízie tak, že aj po jej vykonaní budú mať pacienti k dispozícii na svoju diagnózu liek bez doplatku, resp. s minimálnym doplatkom. Podľa poisťovne existujú spôsoby, ako revíziu uskutočniť bez dosahu na pacienta.

„Revízia úhrad prináša do systému viac finančných prostriedkov. To znamená viac spokojných odliečených pacientov, podporu ambulantného sektora a pod. Rozpočet VšZP pri tvorbe obchodno-finančného plánu na rok 2019 s revíziou počítal, preto je dnes potrebné hľadať zdroje na pokrytie takto vzniknutého finančného rozdielu. Vzhľadom na očakávania a jasne definované povinnosti čaká nielen VšZP, ale všetky zdravotné poisťovne náročný rok,“ doplnila VšZP.

Oceňovanie

V rámci konferencie ocenili pacientske organizácie lekárov a sestry, ktorí svojou prácou, nasadením, empatiou a starostlivosťou nad rámec pracovných povinností pomáhajú pacientom v ťažkých chvíľach či pri prekonávaní závažných a chronických ochorení. Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ prebrali z rúk ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej a prezidentky AOPP Márie Lévyovej desiati lekári a desať sestier z celého Slovenska.

Na úvod sa prihovorila prezidentka AOPP a priblížila, ako vznikla myšlienka oceňovania lekárov a sestier.

„Po zvolení do funkcie prezidentky AOPP v roku 2016 s touto myšlienkou prišiel skvelý novinár Zdravotníckych novín, človek a priateľ: na Slovensku je toľko ocenení lekárov a sestier. Oceňujú sa navzájom vnútri svojich organizácií. Potom sú tu ocenenia za inovácie, mediálne a veľa iných. Len jedno, ktoré by bolo veľmi vzácne, tu chýba – ocenenie tých, ktorí majú k sebe najbližšie – ocenenie lekárov a sestier pacientmi. Rozprával o tom s veľkým nadšením, aké by to bolo vzácne pre lekárov a sestry, ako by to prispelo k zlepšovaniu vzťahov, hodnôt, k vzájomnej úcte a budovaniu dôvery. Bez toho nemôže byť úspešná liečba, uzdravovanie pacientov. Aj lekári a sestry pri svojej prepracovanosti často pociťujú aj nedostatočné spoločenské ocenenie svojej práce. Súhlasila som s ním, že je to skvelý návrh, lebo odbornosť, vzťahy a hodnoty sú v zdravotníctve základnými piliermi, ktoré akoby sa začali rozpadávať. Bez dobrých základov nevybudujeme zdravotníctvo, aké chceme všetci – vysoko odborné, bezpečné, kvalitné a hlavne ľudské. Dala som mu prísľub, že urobím maximum pre to, aby som presvedčila ľudí dobrej vôle o potrebe oceňovania lekárov a sestier pacientmi. Netušila som však, že pri jeho naplnení budem Braňovi Janíkovi posielať poďakovanie do novinárskeho neba. Ďakujem, priateľ náš, za skvelú myšlienku, za to dobro a človečenstvo, ktorému si nás učil a zanechal v mnohých z nás. Na sklonku života si pocítil na vlastnej koži, aké je to byť pacientom, a prosil si ma, nech urobím maximum z pozície prezidentky AOPP pre zlepšenie postavenia pacientov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ja som ti to sľúbila a budem sa snažiť naplniť svoj sľub tak ako v prípade oceňovania lekárov a sestier.

GENAS - napísali o nás