Ministerstvo nepodpísalo revíziu úhrad liekov

Pridané: 30. 01. 2020

PRINT, dátum: 30. 01. 2020, zdroj: Zdravotnícke noviny

Rezort zdravotníctva pár týždňov pred voľbami nepodpísal revíziu úhrad liekov k 15. 1. Poisťovne i zástupcovia farmaceutického priemyslu hovoria o neštandardnom kroku. Ministerstvo sa bráni. „Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k rozhodnutiu ohľadne prehodnocovania úhrad k 1. 4. 2020 so záverom, že stav zostáva aj v ďalšom štvrťroku nezmenený (od 1. 4.). Z pohľadu pacienta sa tak nič nemení, v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je dostupnosť liekov vzhľadom na finančný dopad bez zmien,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Podľa nej nejde o ojedinelé rozhodnutie, „v minulosti k obdobným rozhodnutiam pristúpili aj bývalí šéfovia rezortov“.

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) nevie, prečo nebola podpísaná revízia úhrad liekov. „Na túto otázku sa nám ťažko odpovedá, pretože AOPP nie je členom kategorizačnej komisie.“ Pozitívne však hodnotí spoluprácu v rámci revízie, „ktorá sa robila veľmi citlivo so zreteľom na odborné stanoviská a zohľadnením individuálnych potrieb liečby pacientov v súlade s ich diagnózami. V mnohých prípadoch sa nezvýšili doplatky, neznížila sa dostupnosť liekov, tak ako bolo vopred avizované,“ zdôraznila Mária Lévyová, prezidentka AOPP. Zároveň dodala, že by MZ malo začať konať v súlade so zákonom, z vlastného podnetu ohľadne prehodnocovania úhrad ZP pre všetky lieky zaradené v kategorizačnom zozname. „A je potrebné sa opýtať ministerstva, k akému rozhodnutiu dospelo a prečo,“ uviedla.

O prehodnotení úhrad liekov hovorí Vyhláška MZ 435/2011 o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva. Podľa uvedenej legislatívy sa prehodnotenie úhrad vykonáva tak, aby rozhodnutia nadobudli vykonateľnosť k prvému dňu kalendárneho štvrťroka.

„Pravidelné prehodnocovanie úhrad sa vykonáva v záujme účelného a efektívneho vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Revízia úhrad má za cieľ aktualizovať výšku úhrad podľa najlacnejších liekov v skupinách liečiv, čo prináša úsporu verejných zdrojov. Napríklad bez revízie úhrad sa nemôže využiť potenciál úspor v úhradových skupinách, do ktorých vstúpili nové generiká, kde existujú navzájom nahraditeľné lieky,“ vysvetlila Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) .

Poisťovne

VšZP reagovala, že dôvody rozhodnutia MZ nepristúpiť k prehodnoteniu úhrad s účinnosťou k 1. 4. 2020 nie sú poisťovni známe.

Ani Union zdravotná poisťovňa nevie, z akého dôvodu Ministerstvo zdravotníctva SR nevykonalo z legislatívy vyplývajúcu komplexnú revíziu úhrad liekov. „Union ZP nebola informovaná o dôvodoch neprehodnotenia úhrad poisťovne a skupinových úhrad tak, ako vyžaduje platná legislatíva. Ďalšia komplexná revízia úhrad liekov by mala byť realizovaná k prvému dňu kalendárneho druhého štvrťroka 2020.“ Podľa poisťovne Union ide o mimoriadne neštandardné rozhodnutie. „Legislatíva by mala platiť pre všetky subjekty pôsobiace v zdravotnom systéme,“ zdôraznila Union.

Revízia úhrad poisťovne a skupinových úhrad je nástrojom na efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov na lieky. „Uvedené rozhodnutie zvýši profit niektorých farmaceutických firiem a uvedené finančné prostriedky budú chýbať v iných sektoroch zdravotnej starostlivosti,“ tvrdí ZP Union a uzavrela: „Dôvody rozhodnutia MZ SR nepristúpiť k prehodnoteniu úhrad s účinnosťou k 1. 4. 2020 nám nie sú známe.“

Firmy

„Dôvody, ktoré viedli k neštandardnému postupu MZ, nám nie sú známe. Asociácia GENAS dlhodobo poukazuje na nepredvídateľnosť rozhodovacej praxe MZ na základe súčasného legislatívneho prostredia. Všetky neštandardné postupy vnášajú istú mieru neistoty pre všetky strany, tak výrobcov, platcov, ako aj pacientov,“ uviedla asociácia generických výrobcov GENAS. Asociácia však pozitívne vníma, že zaradenie nových liekov do kategorizačného zoznamu bolo zrealizované. Podobný názor zdieľa aj Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). „Je pravdou, že konanie ku kvartálnej revízii úhrad, ktoré bolo v minulosti veľmi problematické vzhľadom na dosahy na pacientov a ktoré MZ otvorilo v novembri, nebolo ukončené rozhodnutím zo strany MZ,“ potvrdila AIFP. Keďže však ide o konanie iniciované zo strany MZ, AIFP nepozná dôvody terajšieho postupu. „Nejde o štandardné rozhodnutie. Dlhodobo upozorňujeme, že proces revízií úhrad na Slovensku je nesystematický a uskutočňuje sa vo veľmi krátkych časových intervaloch,“ reagovala AIFP. Podľa asociácie to spôsobuje nepredvídateľnosť a neistotu pre trhové prostredie a slovenských pacientov.

GENAS - napísali o nás

GENAS - napísali o nás