Stále aktuálne generiká

Pridané: 16. 02. 2021

PRINT, dátum: 02/2021, zdroj: Lekárnické listy

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS, ako dobrovoľné neziskové záujmové združenie, je už vyše 20 rokov partnerom pre udržateľný zdravotnícky systém. Aktuálne združuje 15 nadnárodných farmaceutických spoločností.

Populácia na Slovensku starne, preto potrebuje intenzívnu a dlhodobo udržateľnú zdravotnú starostlivosť. Generické a biosimilárne lieky predstavujú efektívny nástroj pre využívanie verejných zdrojov na lieky, najmä na liečbu chronických pacientov a zároveň prispievajú k stabilite a efektivite zdravotného systému. Ich širšie využívanie môže byť zdrojom úspor, ktoré sa dajú použiť na rozšírenie liečby pre viacerých pacientov. Podľa zistení Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO z Analýzy stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku 2020 – „pri ešte intenzívnejšom využívaní generík a biosimilárov by sme mohli usporiť ďalších približne 50 miliónov EUR ročne. Tieto peniaze by sa dali použiť na rozšírenie liečby pre viacerých pacientov či iné priority v zdravotníctve.”

Aktuálne 6 z 10 predpísaných balení tvoria generické lieky*. Napriek tomu, podľa výstupov z prieskumu agentúry FOCUS (Názory obyvateľov Slovenska na generické lieky, september 2020) iba 4 z 10 opýtaných uviedlo, že generiká vnímajú pozitívne, ako lieky rovnako účinné, bezpečné a kvalitné ako originálne lieky. Tento názor je najviac zastúpený u ľudí s vysokoškolským vzdelaním, medzi tvorivými odbornými pracovníkmi a ľuďmi, ktorí majú reálnu skúsenosť s generickými liekmi.

Podiel generických liekov v liečbe chronických pacientov na Slovensku predstavuje až 63 % pacientodní *. Na základe tohto údaja je možné predpokladať, že množstvo pacientov nevie, že užívajú generický liek. Týka sa to najmä liečby kardiovaskulárnych ochorení, hypertenzie, cukrovky, psychických, neurologických, gastrointestinálnych ochorení a alergií. Originálne lieky dominujú predovšetkým v liečbe onkologických ochorení*. Za najväčšiu výhodu generických liekov považujú pacienti, ktorí ich užívajú, cenovú výhodu, teda minimálny doplatok za liek.

V prieskume agentúry FOCUS to uviedlo až 65 % opýtaných. Ako výhodu tiež vnímajú ich dostupnosť v lekárňach a teda istotu, že liek v lekárni budú mať, no uvádzajú aj ďalšie výhody: kontrolu nad ochorením (nezhoršujúci sa zdravotný stav) a pohodlné dávkovanie. V otázke výberu lieku podľa výšky doplat - ku prevláda názor, že pacient má právo si v lekárni vybrať liek s nižším doplatkom, než ako bol pôvodne predpísaný. Myslí si to až 72 % opýtaných, najčastejšie ide o pacientov nad 65 rokov.

Graf 1 Záujem o zmenu lieku s nižším doplatkom

Graf 2 Zdroje informácií o liekoch

Jednoznačná dôvera odborníkom vyplynula z výsledkov odpovedí na otázku“ „Odkiaľ predovšetkým čerpáte informácie o liekoch?“ Najpreferovanejším zdrojom informácií o lieku sa pre väčšinu opýtaných (88 %) ukázal byť lekár. Ako primárny zdroj ho uviedlo 68 % opýtaných. Podobne je vnímaný aj lekárnik, ktorého by uprednostnilo 80 % ľudí a na prvom mieste ho uvádza 19 % opýtaných.

Ak by sme trošku cestovali v čase a porovnali tieto aktuálne najdôležitejšie zistenia s výstupmi Prieskumu asociácie GENAS z roku 2007, tak by sme zistili, že vtedy až 61,1 % opýtaných pacientov nemalo pochybnosti o užívaní generík a 44,4 % opýtaných pacientov vnímalo generikum ako cenovo výhodnejší liek **.

GENAS má za sebou 20 rokov snahy zaviesť riešenia pre širšie využívanie generík a biosimilárnych liekov, ktoré môžu prispieť k efektívnemu využívaniu zdrojov verejného zdravotníctva, dostupnosti liečby pre každého pacienta so sociálne únosným doplatkom a riešeniu rizika nedostupnosti generických a biosimilárnych liekov. Zjednodušenie kritérií trojparhového vstupu pre generické a biosimilárne lieky a návrat k jednoprahovému vstupu by výrazne pomohlo ich príchodu na slovenský trh a priniesli tak úsporu zdrojov zdravotníckeho systému a viac zdravia pre pacientov. Preregulovaný systému úhrad pri vstupe prvého generického a biosimilárneho lieku, pretrvávajúca výnimka z fixného doplatku pre lieky, existujúci systém referencovania liekov majú za následok netransparentné a nepredvídateľné legislatívne prostredie a predstavu - jú tak bariéru pre širšie využitie generík a biosimilárov na Slovensku.

* IQVIA Slovakia - IMS Dataview za rok 2019

** Palagyi M, Lassanova M: Patients attitudes towards experience with use of generics in Slovakia, Bratisl Lek Listy, 2008, 109(7), p. 324-328.

MUDr. Terézia Szádocka, MPH GENAS – Asociácia pre generické a biosimilárne lieky