40 % ľudí na Slovensku vníma generické lieky pozitívne

Pridané: 09. 12. 2020

Podľa aktuálneho prieskumu agentúry FOCUS o názoroch verejnosti na generické lieky sa na Slovensku liečia na dlhodobé alebo chronické ochorenie dve pätiny opýtaných, pričom 14% dlhšie ako 10 rokov. Osobná skúsenosť s generickými liekmi je nízka, uvádza ju tretina opýtaných. Rovnaký prieskum ukazuje, že 4 z 10 opýtaných vnímajú generiká pozitívne, ako lieky rovnako účinné, bezpečné a kvalitné ako originálne lieky. Tento názor je najviac zastúpený u ľudí s vysokoškolským vzdelaním, medzi tvorivými odbornými pracovníkmi a ľuďmi, ktorí majú reálnu skúsenosť s generickými liekmi.

Skúsenosti slovenských pacientov s generikami

Prieskum agentúry FOCUS o Názoroch verejnosti na generické lieky bol realizovaný na podnet Asociácie GENAS v septembri 2020. Asociácia výrobcov generických a biosimilárnych liekov GENAS, ktorá sa už 20 rokov snaží na Slovensku zaviesť zmeny vedúce k udržateľnému a efektívnejšiemu zdravotnému systému, požiadala o prieskum verejnej mienky, ktorý mal ukázať predovšetkým na reálne skúsenosti pacientov s generickými liekmi, s ich dostupnosťou v lekárňach, ale aj názor pacientov na výšku doplatku za liek, či dôveryhodnosť zdrojov informácií o liekoch.

Podľa Martina Slosiarika z agentúry FOCUS je osobná skúsenosť s generickými liekmi nízka: „V prieskume ju uvádza iba 34 % respondentov, predovšetkým ide o ľudí starších ako 65 rokov, ktorí sa liečia na rôzne chronické ochorenia. Až polovica opýtaných deklaruje, že skúsenosť s generickými liekmi nemajú a pätina opýtaných nevie, či niekedy v minulosti užívali generické lieky,“ hovorí.

Podiel generických liekov v liečbe chronických pacientov na Slovensku predstavuje až 63 % pacientodní.1 Na základe tohto je možné predpokladať, že množstvo pacientov nevie, že užívajú generický liek. Týka sa to najmä liečby kardiovaskulárnych ochorení, hypertenzie, cukrovky, psychických, neurologických, gastrointestinálnych ochorení a alergií. Originálne lieky dominujú predovšetkým v liečbe onkologických ochorení.2

Lepšia dostupnosť, nižší doplatok

Za najväčšiu výhodu generických liekov považujú pacienti, ktorí ich užívajú, cenovú výhodu, teda minimálny doplatok za liek. V prieskume agentúry FOCUS to uviedlo až 65 % opýtaných. Ako výhodu tiež vnímajú ich dostupnosť v lekárňach a teda istotu, že liek v lekárni budú mať, no uvádzajú aj ďalšie výhody: kontrolu nad ochorením (nezhoršujúci sa zdravotný stav) a pohodlné dávkovanie.

Respondenti prieskumu, ktorí uviedli, že generické lieky neužívajú, by podľa prieskumu najviac ocenili (37 % opýtaných) stabilizovaný zdravotný stav, ako aj minimálny doplatok za generické lieky (34 % opýtaných).

Možnosť výberu

V otázke výberu lieku podľa výšky doplatku prevláda názor, že pacient má právo si v lekárni vybrať liek s nižším doplatkom, než ako im bol pôvodne predpísaný. Myslí si to až 72 % opýtaných, najčastejšie ide o pacientov nad 65 rokov, respondentov s vysokoškolským vzdelaním, tvorivých odborných pracovníkov, dôchodcov, respondentov so skúsenosťou s generickým liekom a respondentov, ktorí sa liečia na nejaké ochorenie dlhšie ako 1 rok.

Opačný názor má iba 17 % opýtaných. Mierne častejšie si to myslia ľudia vo veku 18-24 a 55-64 rokov, manuálni pracovníci a ľudia bez skúsenosti s generikami. 11 % opýtaných v prieskume nevedelo odpovedať.

Jednoznačná dôvera odborníkom

Prieskum agentúry FOCUS sa zameral aj na spôsob, akým opýtaní získavajú informácie o liekoch a dôveryhodnosť zdrojov. Najpreferovanejším zdrojom informácií o lieku sa pre väčšinu opýtaných (88 %) ukázal byť lekár. Ako primárny zdroj ho uviedlo 68 % opýtaných. Podobne je vnímaný aj lekárnik, ktorého by uprednostnilo 80 % ľudí a na prvom mieste ho uvádza 19 % opýtaných.

Respondenti ako zdroj informácií o liekoch uviedli aj rodinu a známych (37 %), internet a sociálne siete (26 %), zdravotnú sestru (26 %) alebo médiá (10 %).

Výber zdrojov je špecifický v súvislosti s vekom. Mladší v porovnaní s inými skupinami preferujú ako zdroj informácií internet, starší inklinujú k tradičnejším zdrojom, obracajú sa na lekára a lekárnika, zdravotnú sestru. Respondenti so skúsenosťou s generickými liekmi menujú ako zdroj lekára a lekárnika častejšie než respondenti, ktorí túto skúsenosť neuvádzajú.

Čo sú generické lieky?

Generický liek sa dá zjednodušene definovať ako liek s rovnakým liečivom (zložením účinnej látky), rovnakým množstvom liečiva a rovnakou liekovou formou ako originálny liek. Sú to väčšinou jednoduché molekuly pripravené chemickou syntézou.

Generické lieky musia spĺňať rovnaké prísne štandardy ako všetky registrované lieky vrátane originálnych liekov a garantom ich kvality, bezpečnosti a účinnosti sú liekové agentúry, akými sú ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) v SR, resp. EMA (Európska lieková agentúra) na úrovni  EÚ.

Agentúra FOCUS

Agentúra FOCUS patrí od svojho vzniku v roku 1991 medzi popredné slovenské prieskumné spoločnosti. Špecializuje sa na poskytovanie komplexných analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky.