Asociácia GENAS reaguje na novú revíziu úhrad

Pridané: 15. 09. 2019

Ministerstvo zdravotníctva SR dňa 27.8.2019 zverejnilo Zoznam kategorizovaných liekov ktorá má vstúpiť do platnosti od 1.10.2019.

GENAS upozorňuje na negatívne dopady na pacientov

Pripravovaná revízia úhrad liekov, ktorá má nadobudnúť platnosť už 1. 10. 2019, môže od októbra priniesť plošné zvýšenie doplatkov pacientov za lieky. V prípade, že októbrová kategorizácia vstúpi do platnosti, môže byť v jej dôsledku pacient vystavený neúmerne vysokým doplatkom za lieky, prípadne aj nedostupnosti liekov alebo samotnej liečby.

„Pri pacientoch, ktorí nebudú môcť, alebo nebudú chcieť akceptovať nové doplatky, bude musieť lekár zmeniť už zavedenú liečbu za liečbu s nižším doplatkom. Dokonca pri mnohých liekoch, pri konkrétnej dávke, resp. sile lieku, nebude mať pacient na výber liek s nižším alebo nulovým doplatkom“, hovorí Mgr. Ivan Kraszkó, predseda asociácie GENAS. „Napríklad ak je za referenčný liek stanovený sprej, kapsula, suspenzia alebo naplnená striekačka v najväčšej dávke, nie je možné ju deliť, pričom s delením dávky revízia, tak ako je navrhovaná, v mnohých prípadoch počíta“, dodáva Kraszkó. Viacerým liekom zo skupiny antipsychotík, onkologík (aj cytostatiká a imunomodulátory), cholekinetík, liekov na liečbu srdcovo-cievnych ochorení, antiastmatík a iným liekom hrozia vyššie doplatky, ktorým sa nebude možné vyhnúť zámenou lieku v rámci referenčnej skupiny. Toto je v rozpore s deklarovaným záujmom MZ SR.

„V prípade, že bude revízia úhrad 1. 10. 2019 uvedená do platnosti, dôjde v súlade s publikovanými rozhodnutiami MZ SR u viac ako 415 liekov k nárastu doplatkov o viac ako 5%, z toho u 116 liekov dôjde k nárastu doplatkov o viac ako 50%“, konštatuje ďalej Kraszkó. U niektorých skupín liečiv, ktoré boli doteraz bez doplatku, narastú doplatky na desiatky dokonca až stovky eur (napríklad Ponatinib, Pemetrexed, Bosenton, Filgrastim, Tiapridal, Amisulpirid, Olanzapin, Galantamin), medzi ktorými sú mnohé lieky pre psychiatrických pacientov (detských aj dospelých), pre ktorých je zmena liečby veľmi senzitívna a môže spôsobiť dekompenzáciu pacienta.

Revízia nezohľadňuje medicínske hľadisko

Asociácia GENAS už od predchádzajúcej novelizácie vyhlášky 435/2011 Z.z. ako aj v  pripomienkach k najnovšej úprave vyhlášky, ktorou sa určujú nové úhradové skupiny a ktorá by mala zohľadňovať medicínske hľadisko, dostupnosť liečby, terapeutické indikácie ako aj štandardnú dávku liečiva v lieku, upozorňuje na riziká, ktoré z nej vyplývajú. Podľa tvrdenia MZ SR v dôvodovej správe by úhradové skupiny mali byť zostavené tak, aby pacient mohol bez medicínskych obmedzení prejsť z jedného lieku na iný, podľa terapeutickej indikácie lieku uvedenej v súhrne charakteristických vlastností lieku. Opak je však pravdou a napriek týmto deklarovaným princípom MZ SR ani pri ostatnej revízii neberie do úvahy medicínske hľadisko. „V rámci revízie sú do jednej referenčnej skupiny zaradené lieky na rôzne ochorenia a revízia nerešpektuje ani špecifické formy podania liekov“, upozorňuje Ivan Kraszkó. „Z tohto pohľadu nemôžu byť lieky v jednotlivých úhradových skupinách považované z medicínskeho hľadiska za zameniteľné“, dopĺňa.

Nesystémové zmeny vytvárajú nepredvídateľné prostredie

MZ SR mení svoju rozhodovaciu prax v pravidlách revízie úhrad a úhradu znižuje (napríklad čisto matematickým zaokrúhlením) bez vnímania širšieho kontextu aj tam, kde podľa platnej legislatívy má zostať liek bez doplatku pacienta. Tento postup nie je v súlade s platnou legislatívou a napriek v minulosti deklarovanej snahe MZSR vytvárať jasné a predvídateľné podmienky ako pre farmaceutické firmy, tak aj pre platcov, sa nepredvídateľnosť prostredia neustále zvyšuje. Výrobca tak nevie predvídať konanie MZ, ani následne konať a ochrániť pacienta, nakoľko mu to zákon a stanovené lehoty neumožňujú.

Novelizácia úhrad prinesie podľa GENAS ďalšie výrazné znižovanie už tak nízkych úhrad generických liekov poisťovňami a z dôvodu výrobných nákladov môžu mnohé firmy úplne ukončiť výrobu pre slovenský trh. Pacient bude musieť zmeniť liek, na ktorý bol zvyknutý a navyše, ak by išlo o jediný liek v referenčnej skupine, tak prejsť aj na iný typ liečby.

Nekoncepčná vyhláška

Vyhláška 435/2011 Z.z., ktorá bola s účinnosťou od 20.8.2019 opätovne novelizovaná je podľa asociácie GENAS nekoncepčným právnym predpisom, ktorého účinky majú priame negatívne dopady na pacientov. Aplikáciou predmetnej vyhlášky v jej súčasnom znení je ohrozená terapeutická účinnosť indikovaných liekov, a to najmä u pacientov s chronickými ochoreniami, keďže na trojmesačnej báze dochádza k zmenám v úhradách za jednotlivé lieky. To môže mať za následok nevyhnutnosť zmeny liečby pacientov z čisto ekonomických dôvodov (užívanie lieku s nižším alebo žiadnym doplatkom namiesto terapeuticky vhodnejšieho lieku, u ktorého sa však zaviedol doplatok revíziou úhrad) bez prihliadnutia na medicínsku odôvodnenosť takejto zmeny, ako aj možné navýšenie výdavkov na liečbu z verejného zdravotného poistenia.
Členovia asociácie GENAS podali množstvo konkrétnych pripomienok k navrhovanej novele vyhlášky, ktoré potvrdzujú reálne navýšenie doplatkov pre pacienta a tým znedostupnenie liečby, väčšina pripomienok nebola akceptovaná.