Asociácia GENAS sprísňuje etický kódex

Pridané: 14. 07. 2020

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS prijala aktualizovanú verziu Etického kódexu GENAS s účinnosťou od 1. 7. 2020. Etická samoregulácia členov asociácie, definovaná v aktualizovanom kódexe, v mnohých oblastiach presahuje všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a požiadavky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Etický kódex je tiež plne v súlade s európskymi etickými pravidlami a kódexom európskej asociácie Medicines for Europe (MFE), ktorého je GENAS riadnym členom.

Etika a transparentnosť

Etický kódex GENAS reguluje správanie sa členských farmaceutických spoločností, a to v širokom rozsahu ich činností. Definuje pravidlá pre činnosť lekárskych zástupcov, organizáciu a podporu odborných vzdelávacích podujatí či prípustnosť a zákonnosť reklamy liekov. Kódex upravuje aj vzťahy s príslušníkmi zdravotníckej verejnosti, komunikáciu s verejnosťou a médiami ako aj vzťahy s pacientskymi organizáciami a osobami s rozhodovacou právomocou.

„Cieľom kódexu je nastaviť vysoké etické normy pre výrobcov generických a biosimilárnych liekov pri interakcii so zdravotníckou komunitou. Kódex je univerzálny záväzok, ktorý podporuje dodržiavanie základných hodnôt v generickom farmaceutickom priemysle akou je integrita, vzájomný rešpekt, schopnosť reagovať, zodpovednosť, spolupráca a transparentnosť“, hovorí MUDr. Terézia Szádocka, MPH, prezidentka asociácie GENAS.

Dohľad nad dodržiavaním Etického kódexu vykonáva Etická komisia, ktorá je zložená z externých odborníkov a interných členov asociácie. „Etická komisia asociácie GENAS prijíma podnety a rozhoduje v konaniach týkajúcich sa kontroly dodržiavania povinností členov asociácie a vyjadruje sa aj k aktuálnym otázkam etickej regulácie farmaceutického priemyslu“, dodáva Szádocka.

Prijatie a dodržiavanie Kódexu je podmienkou členstva v GENAS, pričom každý člen sa musí podriadiť podmienkam a obsahu Etického kódexu. Členovia musia zabezpečiť, aby všetci zamestnanci a zástupcovia konajúci v ich mene, vrátane všetkých ich pobočiek a dcérskych spoločností, boli plne oboznámení s ustanoveniami tohto kódexu a dodržiavali ho. Farmaceutické generické spoločnosti, ktoré nie sú členmi GENAS, sú vyzývané, aby taktiež prijali a dodržiavali tento kódex.

Certifikácia a edukácia členov asociácie

Asociácia GENAS sa zaväzuje napomáhať, aby mali jeho jednotliví členovia vedomosť o záväzkoch prameniacich z tohoto kódexu, a aby sa o jeho obsahu vzdelávali. Najbližšia povinná online recertifikácia zamestnancov členskej základne, ktorí komunikujú s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sa uskutoční cez webstránku asociácie transparentne, s anonymným vyhodnocovaním.

Prijatie a dodržiavanie kódexu je nevyhnutnou podmienkou členstva v asociácii GENAS, jeho nedodržanie môže viesť k vysokým pokutám či dokonca k vylúčeniu člena z asociácie.

Celé znenie Etického kódexu GENAS nájdete na https://www.genas.sk/sk/eticky-kodex.