Asociácia výrobcov generických a biosimilárnych liekov GENAS vyzýva na prednostný transport liekov

Pridané: 23. 03. 2020
CORONA
VIRUSCOVID-19

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS s vysokou vážnosťou vníma súčasnú situáciu so šíriacou sa nákazou COVID-19, najmä z dôvodu zvýšenia pozornosti a úsilia na zabezpečenie zdravia obyvateľstva.

Vzniknutá situácia neobišla ani zásah do voľného pohybu osôb, dodávok tovaru ako aj základných služieb v Európe vrátane SR. Avšak implementácia európskych nariadení smerujúca ku kontrole osôb a tovaru by mala byť založená aj na princípe solidarity medzi jednotlivými členskými štátmi, apeluje asociácia GENAS.

Podľa Európskej asociácie výrobcov generických liekov (Medicines for Europe) v súčasnosti nemáme v našom sektore v rámci EÚ nedostatok liekov, ktorý by súvisel s prepuknutím pandémie a naši partneri neustále monitorujú stav zásob liekov a prispôsobujú výrobu podľa zdravotných potrieb.

Za účelom vyhnúť sa výpadkom tovaru vrátane dodávok liekov ako aj eliminovať vznik sociálnych a ekonomických ťažkostí spojených s obmedzeniami v súčasnej situácii boja proti šíreniu nákazy COVID-19, je však nevyhnutné zabezpečiť funkčnosť systému v každej krajine EÚ, vrátane SR.

Zelené pruhy a dodávky liekov

Asociácia GENAS podporuje návrh Európskej komisie prijať opatrenia na zabezpečenie prednostného transportu dodávok liekov, a tým aj dostupnosti liekov v lekárňach. Emergentný transport liekov a zdravotníckeho materiálu by mal byť prioritný v rámci tranzitnej dopravy (vytvorením tzv. green lanes/ zelených pruhov), keďže:
väčšina výrobných miest výrobcov liekov, ktorí dovážajú lieky do SR, sa nachádza mimo územia SR
niektorí výrobcovia liekov, ktorí dodávajú lieky a zdravotnícky materiál do SR majú sklady mimo územia SR.
Považujeme za nevyhnutné zabezpečenie plynulosti transportu liekov cez hranice v rámci EÚ formou zelených pruhov pre označené vozidlá a prípadne inými opatreniami napr. ako výnimiek na dojazd kamiónov aj mimo pracovný čas a víkendy a pod.

Dostupnosť liekov je o spolupráci členov EÚ a o transporte

Dodávky liekov v tejto situácii nie sú o statických zásobách v jednotlivých krajinách. Kľúčom k dostupnosti liekov je udržiavať výrobu na maximálnej možnej úrovni a dopravovať substancie a lieky tam, kde sú potrebné. 400 výrobných závodov v rámci Európy v súčasnosti vyrába bez obmedzení núdzové lieky, ako aj lieky pre chronicky chorých pacientov.

Výrobcovia generických a biosimilárnych liekov vynakladajú maximálne úsilie na udržanie kontinuity dodávania liekov do SR za účelom zabezpečenia dostupnosti liekov pre chronicky chorých pacientov ako aj pacientov s akútnym ochorením. Výpadky liekov pre chronicky chorých by mohli spôsobiť dekompenzácie pacientov, a s tým spojené ďalšie obsadzovanie nemocničných lôžok, ktoré prioritne budú potrebné pre pacientov s pandemickým vírusom.
Plynulé dodávky liekov pre dlhodobo chorých priamo sú kľúčové a priamo ovplyvňujú pripravenosť zdravotného systému na epidémiu.

Posilnenie personálnych kapacít v distribučných spoločnostiach v SR vnímame rovnako ako kritické. Objednávky liekov aj napriek dostupnosti liekov nie je v súčasnej dobe možné včasne spracovať a tak môže vzniknúť na úrovni  lekární sekundárna nedostupnosť liekov.

V tejto situácii je potrebné riadiť a plánovať prudké nárasty dopytu liekov na úrovni EÚ ako aj na vnútroštátnej úrovni. V tomto zmysle považujeme za nevyhnutnú spoluprácu v rámci členských štátov EÚ a permanentný dialóg medzi krajinami s uspokojením potrieb každej krajiny.

Prehodnotenie emergentného systému

Počas mimoriadnej situácie súvisiace s COVID-19 požadujeme urgentne prehodnotiť „emergentný systém“ mimoriadneho dodávania liekov a v čase núdzového stavu v zdravotníctve pozastaviť udeľovanie pokút držiteľom registrácie liekov, distribútorom a lekárnikom vyplývajúce so zákona 362/2011 Z.z o liekoch a zdravotníckych pomôckach, počas trvania pandémie.

GENAS pomáha informačnou kampaňou

Považujeme za nevyhnutné spolupracovať na všetkých úsekoch zdravotného sektora vrátane pomoci lekárnikom, ktorí sú najviac vystavení kontaktu s pacientami. Väčšina lekárni v dnešnej dobe nedisponuje oddeleným priestorom predeleným sklenenou stenou, ktorým by chránili svoje zdravie.

Moderné lekárne majú vystavený tovar akými sú výživové doplnky, čaje a iný zdravotnícky materiál v otvorenom priestore, v ktorom pacienti prichádzajú do priameho kontaktu dotykom.

Preto sa naša asociácia rozhodla pomôcť osvetovou kampaňou pod názvom „Chráňte seba aj nás, spoločne to zvládneme“, určenej lekárňam a lekárom prvého kontaktu, ktorí sú spolu s pacientami najviac exponovanými skupinami.

V mene našej asociácie chceme uistiť verejnosť, že výrobcovia generických a biosimilárnych liekov, všetci ich zamestnanci na Slovensku, v Európe i ďalších krajinách robia všetko pre to, aby zabezpečili dostupnosť svojich liekov pacientom.

GENAS – asociácia pre generické a biosimilárne lieky združuje výrobcov a dodávateľov generických a biologicky podobných liekov pôsobiacich na Slovensku. Asociácia vznikla v roku 2000) a združuje 15 farmaceutických spoločností (Zentiva, Teva, Krka, Sandoz, Mylan, Egis, Stada, Fresenius-Kabi, Medochemie, Glenmark, Adamed, Cande, Desitin, Vitabalans a Vipharm). Na slovenský trh v súčasnosti generickí výrobcovia dodávajú každoročne viac ako 68,4 miliónov balení liekov 1. Podiel generických liekov v liečbe chronických pacientov na Slovensku predstavuje 63 % pacientodní 1 (day of treatment), ktoré odčerpávajú len 24 % z celkových nákladov na lieky hradených z verejných zdrojov 1. Generické a biologicky podobné lieky predstavujú základnú liečbu chronicky chorých pacientov, šetriac pritom zdroje verejného zdravotníctva. Asociácia GENAS je členom európskej generickej asociácie Medicines for Europe, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu a patrí k jednému zo štyroch zakladateľov Slovenskej organizácie pre overovanie liekov.


1 Zdroj: IQVIA Slovakia - IMS Dataview za rok 2019

Kontakty pre médiá:
Katarína Gudiaková
Snowball Communications
Tel.: +421 903 605 329
gudiakova@snowball.sk

MUDr. Monika Laššánová
GENAS
Tel.: +421 905 236 107

monika.lassanova@genas.sk