Existuje riešenie na zníženie nedostupnosti liekov

Pridané: 06. 12. 2019

Tlačová správa.

Bratislava, 2.12.2019

Nielen na Slovensku máme nedostatok financií v zdravotníctve. I všetky európske vlády sa snažia optimalizovať výdavky na lieky a redukovať celkové náklady v zdravotníctve. Aj lepšie využitie kompetencií lekárnikov môže pomôcť dosahovať tieto ciele. Lekárnici a farmaceuti sú špecificky vzdelávaní na zabezpečenie bezpečnosti užívania liekov a tiež na zabezpečenie čo najlepšej distribúcie a zásobovania liekov pre spoločnosť.

Generická substitúcia nie je zmena liečby

Starnutie populácie, viac chronických pacientov ako aj vyššie náklady na inovatívne lieky, to sú všetko výzvy, ktorým čelí nielen náš zdravotný systém. Generické lieky sú nástrojom pre dlhodobú udržateľnosť výdavkov na lieky v liečbe chronicky chorých pacientov. Používanie generík predstavuje jeden z najefektívnejších spôsobov ako znížiť výdavky na lieky pre systém zdravotnej starostlivosti a zároveň zabezpečiť, aby prístup k nim zostal pre obyvateľov zachovaný. Generický liek má pre pacienta v lekárni takmer vždy nižší, alebo žiadny doplatok v porovnaní s originálnym liekom. Práve tento aspekt má pri podpore generík v rámci liekovej politiky štátu podstatný význam. Lekárnici sú jedným z kľúčových odborníkov na lieky, ktorí komunikáciou o generikách s pacientami a podporou výdaja generík napomáhajú k znižovaniu finančnej záťaže pacientov.


„Generická substitúcia nie je zmena liečby, zmena lieku, či výdaj iného liečiva. Generická substitúcia je dodržanie liečby s možnosťou výberu parametrov lieku, ktoré neovplyvňujú jej výsledok, napr. tvar, veľkosť, farba tablety, cena...,“ hovorí Miroslava Snopková, viceprezidentka SLeK.

Generické lieky pomáhajú zabezpečiť zlepšenie zdravia denne státisícom slovenských pacientov, predovšetkým s kardiovaskulárnymi ochoreniami, hypertenziou, diabetom, depresiou, mentálnymi poruchami, epilepsiou, či gastrointestinálnymi ochoreniami. Vďaka generickým liekom je možné odliečiť dvojnásobné množstvo pacientov bez dopadov na náklady (Quintiles IMS Health). Ich ešte efektívnejšiemu využívaniu bránia niektoré legislatívne reštrikcie, a predovšetkým nedostatočná informovanosť pacientov i niektorých zdravotníckych pracovníkov. „Reálne dosiahnutie zmeny v nedostatočnom využívaní generík a biosimilárov závisí od zvýšenia povedomia laickej a odbornej verejnosti, “ tvrdí Michaela Palágyi, podpredsedníčka GENAS, Asociácie pre generické a biosimilárne lieky.

Legislatívne prostredie a osveta

Od septembra 2015 do septembra 2019 požiadali generickí výrobcovia na istú dobu alebo definitívne o vyradenie 1386 liekov zo zoznamu kategorizovaných liekov z viacerých príčin – ukončenie výroby, výrobné kvóty, reexport ale i nerentabilne nízka cena na Slovenskom trhu. „Masívny nárast žiadostí o vyradenie je výsledkom novelizácie zákona 362/2011 Z.z., ktorý má spolu s ďalšími regulačnými opatreniami dopad i na celkovo negatívnu bilanciu príchodu nových generických a biosimilárnych (biologicky podobných) liekov za posledné tri roky. Po novelizácii nastal výrazný nárast priemernej kategorizovanej ceny liekov a viac ako dvojnásobný nárast priemerného doplatku liekov v kategorizačnom zozname,“ zhrnul výsledky analýz odchodu liekov farmakoekonóm Branislav Obšitník. Priemerné ceny TOP 100 liekov v úhrade naopak klesli, pričom paradoxne narástli pacientom doplatky pre výrazne znížené úhrady. Generiká tvorili v roku 2000 76,8 % predpisovaných liekov a odčerpávali z rozpočtu na lieky 49,6% a do roku 2017 poklesla preskripcia generík na 64% a vynakladalo sa na ne 27% rozpočtu.

Ministerstvo zdravotníctva sa usiluje v posledných mesiacoch korigovať niektoré legislatívne prekážky širšieho vstupu generík a biosimilárnych liekov na slovenský trh. Asociácia GENAS a Slovenská lekárnická komora pomáhajú vlastnými aktivitami v oblasti vzdelávania odbornej i laickej verejnosti v oblasti generických a biologicky podobných liekov.

Asociácia GENAS prešla prednedávnom zmenou svojho názvu, ktorá má podporiť snahu generických výrobcov informovať nielen o problematike generických liekov, ale aj o biologicky podobných liekoch, ktoré už dlhodobo spadajú do portfólia viacerých členov asociácie. „Pôvodný názov GENAS – Asociácia generických výrobcov sa zmenil na GENAS - Asociácia pre generické a biosimilárne lieky a má za cieľ prispieť k lepšej dostupnosti liečby pre všetkých ľudí, ktorí ich potrebujú a napomôcť tak k zlepšeniu zdravia populácie“, konštatuje Ivan Kraszkó, predseda asociácie GENAS. „Hľadáme všetky možné cesty ako to dosiahnuť“, dodáva.