Stanovenie aktuálnych priorít slovenského zdravotníctva

Pridané: 30. 05. 2007

Aktuálne priority

pre racionálny rozvoj základných rámcov zdravotnej politiky slovenského zdravotníctva

 

Strategické ciele

1.      Zabezpečovať občanom zvyšovanie kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

2.      Presadzovať orientáciu zdravotníctva na prevenciu a včasnú diagnostiku.

3.      Dodržiavať vytýčené dlhodobé celospoločenské programy starostlivosti o zdravie.

4.      Umiestňovať a využívať vzácne finančné zdroje tak, aby všetci občania mali rovnakú šancu na poskytnutie dostupnej, medicínsky účinnej a nákladovo efektívnej zdravotnej starostlivosti.

5.      Dosiahnuť finančnú udržateľnosť systému z hľadiska tvorby zdrojov, ich štruktúry a použitia pri rešpektovaní princípu solidarity.

6.      Pre tieto ciele zabezpečovať ekonomické, organizačné a regulačné podmienky. 

 

Financovanie

7.      Trvalo realizovať platby poistného za skupiny občanov kde je platiteľom štát minimálne 5% z priemernej mzdy  

        tak, aby zdroje zdravotníctva vyjadrené percentom z HDP sledovali dynamiku rastu HDP, s cieľom napĺňať

        princíp konvergencie k členským štátom EÚ.

8.      Transparentný projekt oddlženia musí byť základom zdravej reštrukturalizácie zdravotníckych zariadení. Jeho realizácia musí byť previazaná s organizačnými a regulačnými zmenami v štruktúre a výkone zdravotníckych zariadení.

9.      Disponibilný objem zdrojov si z hľadiska dlhodobého rozvoja poskytovateľov vyžaduje existenciu základného rámca intersektorálneho členenia finančných zdrojov zdravotníctva na ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ústavnú zdravotnú starostlivosť, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, lieky a zdravotnícke pomôcky a na ostatnú zdravotnú starostlivosť.

10. Umožniť viaczdrojové financovanie zavedením ekonomicky a sociálne udržateľnej spoluúčasti na vybrané typy zdravotnej starostlivosti s vytvorením podmienok pre rozvoj nepovinného zdravotného poistenia.

 

Organizácia

11. Podporovať len také kroky zdravotnej politiky, ktoré zachovajú pluralitný model zdravotníctva s princípmi slobodnej voľby a rovnocennosti štátnych a neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a štátnych a neštátnych zdravotných poisťovní.

12. Pre zvyšovanie kvality je potrebné aktualizovať minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na základe podmienok efektívnej dostupnosti.

13. Stanoviť základnú kostru ústavnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti MZ SR – pevnej siete  nemocníc  vrátane špecializovaných nemocníc .

14. Definovať vhodnú právnu formu pre jednotlivé zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude garantovať zabezpečenie transparentnosti hospodárenia, tvrdé rozpočtové obmedzenia, prehľadné účtovníctvo, transparentné výberové konania a povinnosť auditu.

15. Vytvoriť resp. aktualizovať personálne a materiálno-technické kritériá pre výkon zdravotnej starostlivosti a vykonať audit ich plnenia.

16. Vypracovať systém komplexného monitorovania siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

17. Vytvoriť podmienky pre dostupnosť, kvalitu a efektivitu siete spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek..

18. V záujme zabezpečenia vyváženosti motivácií v celom sektore zdravotníctva pokračovať v krokoch, ktoré zabezpečia právo dosahovať primeranú a spravodlivú maržu pre všetky subjekty zdravotníckeho sektoru.

 

Regulácia a Lieková politika

19. Redukovať rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z povinného verejného  zdravotného poistenia: bezodkladne realizovať práce na kategorizácii chorôb a katalogizácii výkonov (ktoré sú definované platnou legislatívou) ako

nevyhnutnej podmienky pre praktickú aplikáciu nepovinného (individuálneho) zdravotného poistenia.

20. Implementovať platobnú metódu DRG, s cieľom objektivizácie financovania ústavnej zdravotnej starostlivosti.

21. Vo všetkých sektoroch zdravotnej starostlivosti bezodkladne začať s celoplošným používaním ukazovateľov kvality, efektivity a bezpečnosti aj napriek ich súčasnej zjednodušenej a nedokonalej podobe.

22. Definovať relevantné kritériá efektivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre transparentnú súťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. S využitím hodnotenia podľa týchto kritérií diferencovať poskytovateľov pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

23. Na základe transparentných kritérií určiť tie zdravotnícke zariadenia, ktoré budú mať výlučné právo poskytovať vopred definované medicínsky a finančne vysoko náročné výkony zdravotnej starostlivosti.

24. Zoptimalizovať spoluúčasť pacienta ako regulačného nástroja dopytu zdravotnej starostlivosti, súčasne s finančnou kompenzáciou pre definované (ohrozené) sociálne skupiny.

25. Dodržiavať pravidlá farmakoekonomiky  a racionálnej farmakoterapie.

26. Zaviesť degresívnu maržu pre lieky a zdravotnícke pomôcky.

27. Striktne dodržiavať referenčný systém stanovovania úhrad za lieky, hradené z verejného zdravotného poistenia.

28. Presadzovať opatrenia na racionálnu indikáciu vyšetrení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

 

 

 

Zdravotná starostlivosť a verejné zdravotníctvo

29. Čo najrýchlejšie zapracovať do aktuálnej legislatívy stavovskými, profesijnými a odborovými organizáciami už definované legislatívno-technické úpravy existujúcich zákonov, ktoré zlepšia organizáciu zdravotnej starostlivosti a bezodkladne znížia administratívnu záťaž zdravotníckych pracovníkov.

30. Vytvoriť a zaviesť záväzné štandardné diagnostické a liečebné postupy a rozšíriť  používanie štandardizovaných postupov diagnostiky a liečby najčastejších ochorení.

31. Implementovať najnovšie trendy v manažmente zdravotnej starostlivosti.

32. V novej „Štátnej politike zdravia“ podporiť a realizovať len prioritné programy verejného zdravotníctva (Matka a dieťa;  Starostlivosť o seniorov; Onkologický program; Kardiovaskulárny program ; Mentálne zdravie).

33. Prioritným programom garantovať dlhodobú kontinuitu. Sústrediť na ne kapacity finančné, ľudské, motivačné a to tak zo strany štátu, poskytovateľov, zdravotných poisťovní a občanov. Finančné zdroje vynakladané na štátnu politiku zdravia musia byť adresné a len pre realizovateľné programy s preukázateľnými výstupmi.

 

Zdravotnícki pracovníci

34. Stanoviť dlhodobú stratégiu zdravotníctva, ktorá prispeje k stabilizácii a sebestačnosti stavu zdravotníckych pracovníkov a vytvoreniu podmienok pre adekvátne ohodnotenie ich práce.

35. Táto stratégia musí definovať konkrétne opatrenia na motiváciu a stabilizáciu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov (zlepšenie mzdového ohodnotenia, vytváranie lepších pracovných podmienok a adekvátny kariérny postup).

36. V spolupráci s relevantnými organizáciami sektoru zdravotníctva predložiť kroky na zreálňovanie cien zdravotníckych výkonov a stanovenie ceny kvalifikovanej práce zdravotníckych pracovníkov.

37.   Vypracovať dlhodobú prognózu potrebného počtu zdravotníckych pracovníkov a tomu prispôsobiť výučbu

         v pregraduálnych a postgraduálnych výučbových zariadeniach.

38.   Vyžadovať plnenie kvalifikačných predpokladov na funkčné miesta v zdravotníctve.

 

eHealth a informačný systém

39.   Urýchliť informatizáciu zdravotníctva s dobudovaním národného zdravotného informačného systému (NZIS) a

        implementáciu národnej eHealth stratégie (ťažiskových eHealth aplikácií).

40.   Zabezpečiť harmonizáciu údajov a možnosť ich jednotného zberu a spracovania na makroúrovni za  

        účelom vytvorenia informácií umožňujúcich efektívne a účinné rozhodnutia v rámci realizácie aktuálnych priorít.

41.   Priority rozvoja musia byť: štandardizovanie informačného systému zdravotníctva (ISZ); rozvíjanie informačno-

        komunikačnej štruktúry; budovanie NZIS a inštitucionálnych a personálnych kapacít.

42.   Pripraviť sektorovú dohodu, ktorá zabezpečí transparentné manažovanie a financovanie projektov pod gesciou

        riadiaceho tímu a zabezpečí koordinovaný postup rezortu, NCZI, zdravotných poisťovní za spoluúčasti dotknutých

        subjektov.

 

Zdravotné poistenie

43.   Rozšíriť kompenzáciu rizikovej štruktúry poistencov (tzv. prerozdeľovacieho mechanizmu) o kritériá zdravotného

        stavu so zahrnutím finančne náročných výkonov.

44.  Bezodkladne definovať ukazovatele efektivity a kvality výkonu zdravotných poisťovní a zabezpečiť o nich

       informovanie verejnosti v pravidelných intervaloch.

45.  Zlepšiť účinnosť výberu poistného rozšírením kompetencií zdravotných poisťovní zjednodušením   

       administratívneho mechanizmu.

46.  Zmenou zákona o zdravotnom poistení zabezpečiť spravodlivejšie odvodové zaťaženie (odvodovú neutralitu

       príjmov), čím sa umožní zjednodušenie ročného zúčtovania poistného.

 

Veda a výskum

47. Vytvoriť dlhodobú stratégiu vedy a výskumu v zdravotníctve pre horizont najmenej 10 rokov v súčinnosti s MŠ SR,   

      MZ SR, SAV, SZU a lekárskymi fakultami.

48. Koncentrovať vzdelávacie a vedecko-výskumné kapacity SAV, SZU, lekárskych  fakúlt a ostatných vedeckých aj  

      mimorezortných inštitúcií do spoločných  výskumných tímov, aby nedochádzalo k duplicite výskumu     

      a k čiastkovým riešeniam na viacerých pracoviskách.

Článok v Zdravotníckych novinách č. 23 zo 7.6.2007