Novinky

15.11.2018

Stanovisko asociácie GENAS ku konaniu o námietkach proti rozhodnutiu ministerstva č. S10871-2018-OKC-14332/LKUK001

Asociácia generických výrobcov GENAS, ktorá združuje 15 spoločností, v súvislosti s námietkou zdravotnej poisťovne Dôvera k predmetnému Rozhodnutiu (ID námietky: N 685, ktoré sú na portáli „Kategorizácia“ zverejnené pod ID konania: K 422) podanej dňa 23. 10. 2018 a následného odporúčania Kategorizačnej rady zo dňa 06. 11. 2018, aby sa námietke vyhovelo a napadnuté Rozhodnutie sa zrušilo, vyjadruje znepokojenie s neštandardným a nesystémovým procesom zmeny úhrad veľkej skupiny liekov,  najmä generických.

Asociácia GENAS obdržala e-mailovú výzvu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ako „ministerstvo") dňa 12. 11. 2018 na podanie cenových návrhov s termínom podania 14. 11. 2018 do 11 hod.,  ohľadom ktorej sme ministerstvo žiadali o viac konkrétnych informácií, nevyhnutných pre posúdenie ako aj prehodnotenie ďalších krokov  jednotlivých členských spoločností.

V kontexte e-mailovej výzvy z ministerstva si Vás, v mene našich dotknutých členov, dovoľujeme informovať, že naši členovia vnímajú potrebu komplexného posudzovania dotknutých aspektov majúcich vplyv na revíziu úhrad liekov, medzi ktoré súčasne s ekonomickými parametrami úhrad patrí účinnosť a bezpečnosť liečby a odporúčané terapeutické postupy pri liečbe.  Naši členovia rešpektujú právomoc ministerstva vykonávať v súlade so zásadami zákona č. 363/2011 Z.z. revíziu úhrad liekov a sú pripravení poskytovať ministerstvu v rámci týchto konaní potrebnú súčinnosť.